sahypa_banner

önümleri

 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk dem alyş bakteriýa süzgüji

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk dem alyş bakteriýa süzgüji

  Bakterial süzgüç Bakterial süzgüç, hassany, hassahananyň işgärlerini we enjamlaryny mikroblaryň hapalanmagyndan goramak üçin anestezi we intensiw terapiýada dem alyş ulgamlarynda ulanmak üçin döredilen aýratyn dem alyş süzgüçidir.Aýratynlyklary - PP-lukmançylyk derejesinden ýasaldy - bacterokary bakterial we wirusly süzgüç netijeliligi howa arkaly çykýan mikroorganizmleriň geçişini ep-esli derejede azaldar.- Näsagyň rahatlygy we gaharyny azaltmak üçin ýumşak we ýelekli gyrasy ...
 • Dem alyş we anestezi aýlawy

  Dem alyş we anestezi aýlawy

  Bir gezek ulanylýan dem alyş zynjyry artykmaç akymly T-bölekde we möhüm ideg şemalynda ulanylýar.Bir gezek ulanylýan dem alyş zynjyry Tracheal Tube / ýa-da ýylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç we dem alyş maşynlary bilen utgaşyp, anestezik gazy, kislorod gazy ýaly kliniki gaz ibermek üçin ýönekeý, amatly we täsirli geçişi hödürleýär.

 • Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç

  Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç

  Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç, Dem alyş zynjyry we trakeal turba bilen utgaşyp, hassalara we enjamlar üçin hapalanmagy goramagy teklip edýän bakteriýa / wirus netijeliligi bilen akymyň pes garşylygy we iki taraplaýyn süzgüç bilen optimal çyglylygy we temperatura çykaryşyny üpjün etmek üçin ulanylýar. kliniki gaz geçýär.

 • Anesteziýa maskasy PVC bir gezek ulanylýan anesteziýa ýüz maskasy PVC howa ýassygy anestezi maskasy

  Anesteziýa maskasy PVC bir gezek ulanylýan anesteziýa ýüz maskasy PVC howa ýassygy anestezi maskasy

  Aýratyn halklar üçin ýüz in engineeringenerçilik gözlegine salgylanyp döredilen bir gezek ulanylýan howa ýassygy ýüz maskasy, adaty biokompatisiýa, howa möhürleýiş ukyby ýaly oňat çykyşlara eýe, adaty ulanylanda çeýe we ýumşak çeňňek bilen rahat duýga eýe. Aktiw dem alyş ukybyny ýitirýän hassalar üçin operasiýa wagtynda kliniki gaz ýa-da bug dem alyş ulgamy bilen bilelikde eltmek üçin.Bir gezek ulanylýan howa ýassygy ýüz maskasy lukmançylyk derejesinde PVC, PC we PP çig malyndan ýasalýar.

 • Iki gezek tüpeň tirsegi anestezi turbasy Giňeldilen gasynlanan Smoothbore dem alyş zynjyry kateter dagy

  Iki gezek tüpeň tirsegi anestezi turbasy Giňeldilen gasynlanan Smoothbore dem alyş zynjyry kateter dagy

  Bir gezek ulanylýan anestezi dem alyş zynjyry, anestezi ýa-da dem alyş maşyny bilen, anestezi gazlaryny, kislorod we beýleki lukmançylyk gazlaryny hassahana geçirmek üçin ulanylýar. Bu önüm zäherli we ysy az material PP we PE. bilen häsiýetlendirilýär. gowy çeýeligi, çeýeligi we basyş berkligi.

 • Oropharyngeal howa ýoly (Guedel howa ýoly)

  Oropharyngeal howa ýoly (Guedel howa ýoly)

  Oropharyngeal howa ýoluna Guedel howa ýoly hem diýilýär.

  Patent (açyk) howa ýoluny saklamak üçin ulanylýan howa ýoly sazlaýjy diýilýän lukmançylyk enjamy.Bu, hassanyň dem almagyna päsgel berip biljek epiglottisiň dilini (bölekleýin ýa-da doly) ýapmagynyň öňüni alýar.Adam huşsuz bolanda, eňegindäki myşsalar gowşaýar we diliň howa ýoluna päsgel berip biler;aslynda dil petiklenen howa ýolunyň iň köp ýaýran sebäbi.

 • Bir gezek ulanylýan Nasofaryngeal howa ýoly PVC burun howa ýoly

  Bir gezek ulanylýan Nasofaryngeal howa ýoly PVC burun howa ýoly

  Turbany burun geçelgesine salmak arkaly açyk howa ýoluny saklamak üçin ulanylýar.Näsag huşsuz bolanda eňegiň myşsalary köplenç rahatlanýar we diliň yza süýşmegine we howa ýoluna päsgelçilik döredip biler.Alawlanan ujuň maksady enjamyň näsagyň burnunyň içinde ýitmeginiň öňüni almakdyr.

 • Bir gezek ulanylýan çaga ululary PVC silikon el bilen reanimator Ambu sumkasy

  Bir gezek ulanylýan çaga ululary PVC silikon el bilen reanimator Ambu sumkasy

  Manual Resuscitator hassanyň dem almagyna el bilen kömek etmek üçin ulanylýan enjamdyr.Enjam köplenç dem alyş kömegine mätäç näsaglary kardiopulmoner reanimasiýa, emdirmek we hassahanalara daşamak wagtynda ulanylýar.El bilen işleýän janlandyryjy el bilen işleýän halta, kislorod rezerwuar klapany, kislorod suw howdany, kislorod gowşuryjy turba, dem almaýan klapan (balyk klapany), ýüz maskasy we ş.m. el bilen işleýän halta, kislorod gowşuryjy turba we PVC-den ýasalýar. ýüz maskasy, kislorod suw howdany üçin PE, kislorod rezerwuar klapany we dem almaýan klapan üçin kompýuter.

 • Kömürturşy gazy (Soda hek)

  Kömürturşy gazy (Soda hek)

  Lukmançylyk derejesi Soda hek farmakopoeýa (IP / BP / USP) ülňüleri boýunça öndürilýär.Lukmançylyk derejesi Soda hek, kalsiý bilen natriý gidroksidleriň tertipsiz ululykdaky bölejikler görnüşinde seresaplylyk bilen dolandyrylýan garyndysydyr.Medisina derejeli soda hekiniň ýokary uglerod dioksid siňdiriş kuwwaty, bölejikleriň görnüşi, bazardaky beýleki gazlandyrylan hek markalary bilen deňeşdirilende, ses derejesine has ýokary ýer berýär.Soda hek, anestezi zynjyrlarynda dem alýan gazdan kömürturşy gazyny çykarmak üçin we giperbarik kislorod bejeriş kameralarynda lukmançylyk goşundylarynda ulanylýar.“Hitec care”, dünýäniň zerur lukmançylyk enjamlaryny öndürijileriniň we öňdebaryjy hassahanalaryň isleglerine laýyk gelýän aýratynlyklaryna laýyklykda gazlandyrylan hek öndürýär.