page_banner

önümleri

Bir gezek ulanylýan lukmançylyk goşa J peşew çykaryjy stent toplumy böwrek stentini ýerleşdirmek üçin peşew stent toplumy

gysga düşündiriş:

1.Ureteral stent, böwrekden öt halta ýa-da daşarky ýygnamak ulgamyna peşew çykmagyna kömek edýär

2. Siýdik peşewi lukmançylyk derejeli poliuretan materialyndan ýasalýar.Bu inçe, çeýe turba, çydamly we reaktiw däl


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Stent:

- Maksatly ulanmak: Uretral stentler, böwrek daşy, çişler, gan damarlary, hirurgiki çişler bilen zeperlenip bilýän peşew çykaryjylygynyň patentini üpjün etmek üçin ulanylýar.Ora-da ulaldylan prostata peşew çykarylanda, peşew akymynyň öňüni alsa, stentiň ýerleşdirilmegi päsgelçiligi açyp biler.Ora-da peşew çykaryjylaryň üstünde geçirilen operasiýadan soň, peşew çykaryjylaryň sagalmagy üçin wagt gerek we päsgelçiligiň öňüni almak üçin wagtlaýyn çäre zerur bolýar.Ora-da öt haltany dolandyrýan nerwlere zeper ýetýär.Ureteral stent, böwrekden öt halta ýa-da daşarky ýygnamak ulgamyna peşew çykmagyna kömek edýär.

- Siýdik peşewi lukmançylyk derejeli poliuretan materialyndan ýasalýar.Bu inçe, çeýe turba, çydamly we reaktiw däl

Faceüzü:

- Tapylan uç we tekiz ýer, päsgelçilikleriň töwereginde goýulmagy we täsirli gepleşikleri ýeňilleşdirýär

- Görkezmegi gowulandyrmak üçin ajaýyp radiopacity

- Stent bedeniň temperaturasynda ýumşadylýar, güýçlendirilen rahatlygy we iň az sürtülmäni üpjün edýär

- Drena andy we patenti ýeňilleşdirmek üçin iki ujunda hem-de has uly içki lýumen görnüşde ýuwaş emele gelen gapdal gözler

- ýerleşdirilmegini tassyklamak üçin öt haltanyň bellikleri

Soganly uçlar (Doňuz guýruklary)

- Coekeje / goşa doňuz guýrugy bilen örtülen uçlar, onuň ýerden çykmagynyň öňüni alyp biler

- Böwrekdäki rulonlaryň ýokarsy we öt haltanyň içindäki aşaky uçlar, süýşmeginiň öňüni almak üçin.

- Stent bedeniň dürli hereketlerine garşy durmak üçin çeýe

- Süzülen gapdal gözler bilen örtülen uçlar, peşewiň çykmagyny ýeňilleşdirýär

Gollanmanyň görnüşleri:

- Poslamaýan polat

- Teflon örtükli

- Gidrofil örtükli

- Zebra gollanma
 

Spesifikasiýa

Ureteral stent

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

HTB1704

4.7

HTB1705

5

HTB1706

6

HTB1707

7

HTB1708

8

Pleönekeý Ureteral stent toplumy (stent + itekleýji)

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

HTB1704P

4.7

HTB1705P

5

HTB1706P

6

HTB1707P

7

HTB1708P

8

 

Standart Ureteral stent toplumy (stent, itekleýji, poslamaýan gollanma, gysgyç)

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

HTB1804

4.7

HTB1805

5

HTB1806

6

HTB1807

7

HTB1808

8

 

Standart Ureteral stent toplumy (stent, itekleýji, PTFE örtükli gollanma, gysgyç)

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

HTB1804P

4.7

HTB1805P

5

HTB1806P

6

HTB1807P

7

HTB1808P

8

 

Uretral toplumdaky komponentler

Komponentler

Material

Mukdar

Stent

PU

1

Sim gollanmasy

Poslamaýan polat

1

Tube basyň

PE

1

Gysmak

PVC

1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň