sahypa_banner

önümleri

Nazogastriki turba iýmitlendirmek

gysga düşündiriş:

Iýmitlendiriji turba burnuň ýa-da agzyň aşgazana ýerleşdirilen kiçijik, ýumşak, plastmassa turbasydyr. Iýmit, ýokumly maddalar, dermanlar ýa-da beýleki materiallary aşgazana girizmek ýa-da aşgazandan islenmeýän zatlary çykarmak ýa-da aşgazany gysmak.Synag we başgalar üçin aşgazan suwuklygyny siňdiriň we adam agzy bilen iýmit alýança.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Fiýmit turbasy aşgazana burun ýa-da agz arkaly ýerleşdirilen kiçijik, ýumşak, plastmassa turba bolup, aşgazana iýmit, ýokumly maddalar, dermanlar ýa-da başga materiallar girizmek ýa-da aşgazandan islenmeýän zatlary çykarmak ýa-da aşgazany gysmak.Synag we başgalar üçin aşgazan suwuklygyny siňdiriň we adam agzy bilen iýmit alýança.

TheIýmitlendiriji turbanyň umumy ulanylyşy şulary öz içine alýar:

Iýmitlenmek: Iýmit, suwuk görnüşde iýmitlendiriji turba arkaly üpjün edilip bilner.Turbany iýmitlendirmek ýa-da içerki iýmitlenmek, hassany ýuwutmagy ýa-da çeýnemegini talap etmezden, bedene uglewodlar, beloklar we ýaglar bilen üpjün etmek üçin turbanyň üsti bilen berilip bilner.

Suwuklyklar bilen üpjün etmek: IV suwuklyk bermezden hassany yzygiderli saklamak üçin iýmitlendiriji turba arkaly suw üpjün edilip bilner.

Derman bermek: Köp dermanlar we planşetler ýaly dermanlar iýmitlendiriji turba arkaly berilip bilner.Planşetler üwürmek talap edip biler we käbir kapsulalary açmak zerur bolup biler, ýöne bölejikler ýeterlik az bolsa, dermanlaryň köpüsi suw bilen garylyp, iýmitlendiriji turba arkaly ulanylyp bilner.

Aşgazany dekompressiýa etmek: Iýmitlendiriji turbanyň käbir görnüşleri aşgazandan howany aýyrmak üçin ulanylyp bilner.Iýmitlendiriji turbalaryň käbir görnüşleri, wagtlaýyn görnüşler, hususan-da, aşgazandan gazy ýuwaşlyk bilen aýyrmak üçin siňdirişe birikdirilip bilner.

Aşgazanyň mazmunyny aýyrmak: Iýmit ýa-da suwuklyklary gaýtadan işlemeýän bolsaňyz, aşgazanda rahatsyzlyga, ýürek bulanma, gusmak ýa-da aşgazan agyrysyna we çişmegine sebäp bolýan iýmit bolup biler.Leumşak siňdiriş aşgazanyňyzdaky suwuklyklary we ownuk iýmit bölejiklerini aýyrmak üçin ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

Tube:

Surfaceerüsti we ujy, hassanyň sazlaşykly bolmagy üçin atrawmatiki goýulmaga mümkinçilik berýär

- Uzakdan açyk uç (ýapyk uç hem bar) bilen, atravmatik, agzy bilen iýmitlenip bilmeýän, howpsuz ýuwudyp bilmeýän ýa-da iýmit goşundylaryna ýa-da mehaniki şemalladyjylara iýmitlenmek funksiýasyny güýçlendirýär.

- rentgen çyzygy bilen elýeterli

-Pirogen ýok, gemolitiki reaksiýa ýok, ýiti ulgamlaýyn zäherlenme ýok.

-Tiker (Iýmitlendiriji turbadan has) turba aşgazan suwuklygyny barlamak üçin ulanylyp bilner

Gapdal gözler:

- Dört gapdal göz bilen ýapyk distal uç

-Güýçli emele gelen we az trawma

- Has uly diametrler akym tizligini ýokarlandyrýar

Baglaýjy we görnüşleri:

- Howpsuzlyk üçin uniwersal huni şekilli birleşdiriji

Çig mal:

- Yssyz we ýumşak lukmançylyk derejeli material hassalara iň ýokary howpsuzlygy we rahatlygy getirýär

- Zäherli däl, gaharlandyrmaýan lukmançylyk derejeli PVX ýa-da silikon 100%

Çalt ululygy kesgitlemek üçin reňkli kodlanan birleşdirijiler

Spesifikasiýa

Iýmitlendiriji turba

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamak

HTD0904

4

Gyzyl

HTD0905

5

Çal

HTD0906

6

Açyk ýaşyl

HTD0908

8

Gök

HTD0910

10

Gara

HTD0912

12

Ak

HTD0914

14

Greenaşyl

HTD0916

16

Mämişi

HTD0918

18

Gyzyl

HTD0920

20

Sary


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary