sahypa_banner

önümleri

Foli Kateter eýesi Kateteriň aýak zolaklary

gysga düşündiriş:

Bir ululyk foleý kateterleriň ähli görnüşlerine laýyk gelýär

Uzaldylan material adaty gündelik işlemäge, näsagyň durmuşa bolan ynamyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär

Lateksiz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Saklaýjy komponentler:

- heselimleýji we uzalýan beden

-Welkro lentasy

Writeazyp boljak esasy ýer

- Iki ganatly ýelimleýji tab

Heselimleýji we uzalýan beden:

Lateksiz

- Suw çydamly

- Näsagyň derisinde galyndy galdyrmaýar

-Deri üçin arassa, düşnükli we dem alýan

- ficüzleý ýa-da çuň damarlaryň gan akmagyna hiç hili çäklendirme ýok

- Saklaýjynyň üstünde gaty plastmassa bölekleri ýok, deriniň döwülmek howpuny azaldyň

- Softumşak pagta materialy hassanyň gyjyndyrylmagyny we deriniň şikeslenmesini peseldýär, hassanyň rahatlygyny ýokarlandyrýar

- Uzaldylan material adaty gündelik işlemäge, näsagyň durmuşa bolan ynamyny artdyrmaga mümkinçilik berýär

Welkro lentasy:

- Näsaglara fol kateteriň ygtybarly ýerlerini hödürlemek üçin ýeterlik ýelim

-Gerekli ygtybarly ýagdaý üçin açylmak aňsat

Writeazyp boljak esasy ýer:

- Näsaglaryň maglumatlaryny gaýtadan ýazmak

Iki ganat goýmasy:

-Bir ululyk, nädogry önümi ýa-da ululygyny saýlamakdan gorkman, ähli görnüşli kateterlere laýyk gelýär

-Fol kateteriň şahasynda ýa-da Y portunda berkidilip bilner.Kateter pozisiýadan çykmaz, peşew çykaryşynyň we trawmatiki aýyrmak howpuny azaldar

-Helimleýji tab, dürli ulanmak üçin birnäçe gezek aňsatlyk bilen ýerleşdirilip bilner

- Garyn üçin ulanylyp bilner

Ulanmak üçin görkezme

1

1. Aýakgabyň aýagynyň içki bölegine gulplama düwmeleri bilen hassanyň buduna ýokary goýuň.Aýak zolagyny berkidiň we çeňňek we aýlaw düwmesi bilen ygtybarly.Dogry gabat gelmek, iki barmagy zolagyň aşagyna gysganmaga mümkinçilik berýär.

2. Foli kateterini gulplama bellikleriniň ortasyna goýuň, gulplama bellikleri aýak zolagyna berkidilen. (A surata serediň)

3. Kateteriň üstünden dar gulplama belligini alyň we has giň gulplama tablisasyndaky kwadrat kesişden giriziň.Aýak zolagyna berkidiň

4. Has giň gulplama belligini alyň we aýakgabyny ters tarapa berkidiň. (B surata serediň)

Duýduryş

- patienteke hassany ulanmak üçin

- Bir gezek ulanylýar

- Ökde hünärli işgärleriň we / ýa-da taýýarlygyň gözegçiligi astynda ulanmak

- Kateteriň kesgitlemesiniň ýeterlikdigini yzygiderli barlaň

- Saklaýjyny her gün ýa-da talap edilişi ýaly ýygy-ýygydan çalşyň

- Washuwmaň

Foli kateter üçin saklaýjy

No.ok.

Ölçegi

HTE0201

Çaga

HTE0202

Ulular


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň