page_banner

önümleri

Foley Catheter Holder Kateteriň aýak zolaklary

gysga düşündiriş:

Bir ululyk foleý kateterleriň ähli görnüşlerine laýyk gelýär

Uzaldylan material adaty gündelik işlemäge, näsagyň durmuşa bolan ynamyny artdyrmaga mümkinçilik berýär

Lateksiz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Saklaýjy komponentler:

Bedeni ýelmeýän we uzadýan

-Welkro lentasy

-Bazyp bolýan esasy ýer

- Iki ganatly ýelimleýji tab

Heselimleýji we uzalýan beden:

-Latex-mugt

- Suw çydamly

- Näsagyň derisinde galyndy galdyrmaýar

-Deri üçin arassa, düşnükli we dem alýan

- ficüzleý ýa-da çuň damarlaryň gan akmagyna hiç hili çäklendirme ýok

- Saklaýjynyň üstünde gaty plastmassa bölekleri ýok, deriniň döwülmek howpuny azaldyň

-Güýçli pagta materialy hassanyň gyjyndyrylmagyny we deriniň şikeslenmesini peseldýär, hassanyň rahatlygyny ýokarlandyrýar

- Uzaldylan material adaty gündelik işlemäge, hassanyň durmuşa bolan ynamyny artdyrmaga mümkinçilik berýär

Welkro lentasy:

- Näsaglara foleý kateteriň ygtybarly ýerlerini hödürlemek üçin ýeterlik ýelim

-Gerekli ygtybarly ýer üçin açylmak aňsat

Baseazyp boljak esasy ýer:

- Näsaglaryň maglumatlaryny gaýtadan ýazmak

Iki ganat goýmasy:

-Bir ululyk, nädogry önümi ýa-da ululygyny saýlamakdan gorkman, foleý kateterleriň ähli görnüşlerine laýyk gelýär

- Faýl kateteriň şahasynda ýa-da Y-portunda berkidilip bilner.Kateter pozisiýadan çykmaz, peşew çykaryşynyň we trawmatiki ýok edilmegiň howpuny azaldar

-Helimleýji goýmany dürli ulanmak üçin birnäçe gezek aňsatlyk bilen ýerleşdirip bolýar

- Garyn boşlugyna ulanylyp bilner

Ulanmak üçin görkezme

1

1. Aýagyň içki bölegine gulplama düwmeleri bilen hassanyň buduna ýokaryk ýerleşdiriň.Aýak bagyny berkidiň we çeňňek we aýlaw düwmesi bilen ygtybarly.Dogry gabat gelmek, iki barmagy zolagyň aşagyna gysganmaga mümkinçilik berýär.

2. Foli kateterini gulplama tablisalarynyň ortasyna ýerleşdiriň.

3. Kateteriň üstünden dar gulplama belligini alyň we has giň gulplama böleginde inedördül kesiş arkaly goýuň.Aýak zolagyna berkidiň

4. Has giň gulplama belligini alyň we ters tarapa aýak zolagyna berkidiň. (B surata serediň)

Duýduryş

- patienteke hassany ulanmak üçin

- Bir gezek ulanylýar

- Ökde hünärli işgärleriň we / ýa-da taýýarlygyň gözegçiligi astynda ulanmak

- Kateteriň kesgitlemesiniň ýeterlikdigini yzygiderli barlaň

- Saklaýjyny her gün ýa-da talap edilişi ýaly ýygy-ýygydan çalşyň

- Washuwmaň

Foli kateter üçin saklaýjy

No.ok.

Ölçegi

HTE0201

Çaga

HTE0202

Ulular


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň