page_banner

önümleri

Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç

gysga düşündiriş:

Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç, dem alyş zynjyry we trakeal turba bilen utgaşyp, akymyň pes garşylygy we bakteriýa / wirus effekti bilen iki taraplaýyn süzgüç bilen optimal çyglylygy we temperatura çykaryşyny üpjün etmek üçin ulanylýar we hassalar we enjamlar üçin hapalanmagy goraýar. kliniki gaz geçýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç, dem alyş zynjyry we trakeal turba bilen utgaşyp, akymyň pes garşylygy we bakteriýa / wirus effekti bilen iki taraplaýyn süzgüç bilen optimal çyglylygy we temperatura çykaryşyny üpjün etmek üçin ulanylýar we hassalar we enjamlar üçin hapalanmagy goraýar. kliniki gaz geçýär.Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç, lukmançylyk derejesinde PP-den ýasalýar, ýokarky gapakdan, nurbat gapagyndan, süzgüç membranasyndan, süzgüç ýadrosyndan, aşaky gapagyndan durýar.Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç, wirus däl enjamdyr.Enjam gysga möhletli ulanmak üçin niýetlenendir.

Aýratynlyklary

- PP-lukmançylyk derejesinden ýasaldy

- Dem alyş zynjyrlary we trakeal turbalar bilen bilelikde ulanylýar

- Bakteriýa / wirus netijeliligi bilen akymyň pes garşylygy we iki taraplaýyn süzgüç bilen optimal çyglylygy we ýylylygy çykarmagy üpjün etmek

- Kliniki gaz geçende hassalar we enjamlar üçin hapalanmakdan goramak

Ulanmak üçin görkezme

- Dogry ölçegdäki ýylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüji saýlanmalydyr.

- Bukjanyň gabygyny çalyň we önümi çykaryň, soňra hassanyň ujuny we maşynyň ujuny tapawutlandyryň

- Maşyn hassasyny anesteziki dem alyş enjamlaryna we hassanyň ujuna (Kislorod maskasy ýa-da anesteziýa maskasy) ýa-da trakeal turbasyna birikdiriň.

- Anestezik gaz, kislorod gazy we ş.m. ýaly kliniki gaz.

Duýduryş

- Diňe bir hassany ulanmak üçin.

- gaýtadan işlemek üçin niýetlenen däl.

- Bukja sumkasy zaýalanan bolsa ulanmagy gadagan ediň.

- HMEF garşylygynyň ýokarlanýandygyna we syzýandygyna ýa-da ýokdugyna göz ýetirmek üçin dem alyş enjamlaryna gözegçilik ediň.HMEF-ler köpelse ýa-da syzsa, HMEF-ni täzesi bilen çalyşyň.

- HMEF-i 7 günden köp ulanyp bolmaýar.

Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüçiň ölçegleri

Ölçegi (mm)

Boý

Ini

Ulular

73.5 ± 2mm

58 ± 0.3mm

Çaga lukmançylygy

/

/


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň