sahypa_banner

önümleri

Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç

gysga düşündiriş:

Atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç, Dem alyş zynjyry we trakeal turba bilen utgaşyp, hassalara we enjamlar üçin hapalanmagy goramagy teklip edýän bakteriýa / wirus netijeliligi bilen akymyň pes garşylygy we iki taraplaýyn süzgüç bilen optimal çyglylygy we temperatura çykaryşyny üpjün etmek üçin ulanylýar. kliniki gaz geçýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

- PP-lukmançylyk derejesinden ýasaldy

- Dem alyş zynjyrlary we trakeal turbalar bilen bilelikde ulanylýar

- Bakteriýa / wirus netijeliligi bilen akymyň pes garşylygy we iki taraplaýyn süzgüç bilen optimal çyglylygy we ýylylygy çykarmagy üpjün etmek

- Kliniki gaz geçende hassalar we enjamlar üçin hapalanmakdan goramak

Ulanmak üçin görkezme

- Dogry ölçegdäki ýylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüji saýlanmalydyr.

- Paketiň gabygyny gabyň we önümi çykaryň, soňra hassanyň ujuny we maşynyň ujuny tapawutlandyryň

- Maşyn hassasyny anesteziki dem alyş enjamlaryna we hassanyň ujuna (Kislorod maskasy ýa-da anesteziýa maskasy) ýa-da trakeal turbasyna birikdiriň.

- Anestezik gaz, kislorod gazy we ş.m. ýaly kliniki gaz.

Duýduryş

- Diňe bir hassany ulanmak üçin.

- gaýtadan işlemek üçin niýetlenen däl.

- Bukja sumkasy zaýalanan bolsa ulanmagy gadagan ediň.

- HMEF garşylygynyň ýokarlanýandygyna we syzýandygyna ýa-da ýokdugyna göz ýetirmek üçin dem alyş enjamlaryna gözegçilik ediň.HMEF köpelse ýa-da syzsa, HMEF-ni täzesi bilen çalyşyň.

- HMEF 7 günden gowrak ulanylyp bilinmez.

 

Haryt

Ölçegi

Sterile

Ref.kody we görnüşi

ABS

PP

Atylylyk we çyglylyk alyş-çalyş süzgüji

Çaga

T010101

T010201

Çaga

T010102

T010202

Ulular

T010103

T010203


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň