page_banner

önümleri

 • IV Infusion Set with Tube Latex, Y-site

  “Tube Latex”, “Y” saýty bilen IV infuziýa toplumy

  Infuzion toplumy, birleşdiriji bilen çeýe turba birikdirilen, bir gezek ulanylýan, steril, ganatly iňňe.Wena damar suwuklyklaryny has ýiti ulgam bilen infuziýa etmek üçin dürli ulgamlar bilen ulanyp bolýar.

  Düwürtik, tüpeň, howa girelgesi, ýumşak turba, damja kamerasy, süzgüç we akym sazlaýjy üçin plastmassa goragçyny öz içine alýar.Beýleki dürli bölekler sarp edijileriň islegine görä.

 • IV Burette set Infusion Set with Burette

  IV Burette Burette bilen infuziýa toplumy

  Okuwy gutaran kamera (burette) bilen steril infuziýa, belli bir wagtyň içinde takyk mukdarda infuziýa ýa-da sanjym edilýän dermanlary haýal damar bilen dolandyrmak üçin.Bu ulgam giperwolemiýa töwekgelçiligini çäklendirýär (näsaga aşa köp mukdarda infuziýa berilýär).Gan we gan önümleri üçin ulanylmaly däl.

 • IV Cannula Catheter with Port & Wings

  Port we Wings bilen IV Cannula Kateter

  IV Kateter bir gezek ulanylýan lukmançylyk sarp ediş materiallaryna degişlidir, şonuň üçin olary ulanmagyň ýygylygy gaty ýokary.

  Şol bir wagtyň özünde dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak we endikleri ulanmak üçin köp görnüşi taýýarladyk. Size Injeksiýa porty, Kebelek, ruçka ýaly we kiçi ganat berip bileris.

  Iňňäniň ululygy barada size 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G we 26G berip bileris.

  Şol bir wagtyň özünde, müşderiler olary tapawutlandyrmak üçin dürli reňk saýlap bilerler. Bizde gülgüne, gök, sary we ş.m. ýaly yzygiderli reňkler bar.

 • Medical Extension Set Disposable IV Extension Tube

  Lukmançylyk giňeltmesi bir gezek ulanylýan IV giňeltmek turbasy

  Lukmançylyk derejesindäki PVC ýa-da DEHP mugt

  Uzynlygy 15 sm-den 250 sm-e çenli

  Fokary çeýe we kink çydamly

 • Scalp Vein Set / Butterfly Infusion Set

  Kelläniň damar toplumy / Kebelek infuziýa toplumy

  Kelläniň damar toplumy birleşdiriji bilen çeýe turba birikdirilen bir gezeklik, steril, ganatly iňňe.Wena damar agyrlyk güýjüniň infuziýasy üçin ulanylyp bilner.

 • Medical Luer Lock Slip 60ml 50ml 20ml 10ml 5ml 3ml 2ml 1ml Medical Disposable Syringe with Needle

  Lukmançylyk Luer Lock Slip 60ml 50ml 20ml 10ml 5ml 3ml 2ml 1ml Iňňe bilen bir gezek ulanylýan şpris

  Şpris, bir barrel diýilýän silindr turbanyň içinde berk gabat gelýän plungerden ybarat ýönekeý jogap nasosydyr.Düwürtigi turbanyň iç ýüzüne çyzykly çekip we itekläp bolýar, şprisiň suwuklygy ýa-da gazy öňündäki boşatma orifisinden çykarmaga we çykarmaga mümkinçilik berýär.(açyk)turbanyň ujy.

 • Disposable 0.5cc/1CC Insulin Syringe

  Bir gezek ulanylýan 0.5cc / 1CC insulin şpris

  Şpris barrelden, çeňňekden, gazykdan, gutardyş liniýasyndan, iňňe merkezinden, iňňe turbasyndan we iňňe gorag gapagyndan durýar.30Unit ýa-da saýlamak üçin 100Unit.

  Barrel, şprisdäki göwrümi aňsat ölçemäge we howa köpügini kesgitlemäge mümkinçilik berýän ýeterlikdir.

  Dökülýän barreliň içki bölegine gaty laýyk gelýär we hereket azatlygyna rugsat berýär.

  Çelekde öçmejek syýa bilen çap edilen gutardyş.

 • Medical Auto-disable Safety Syringe

  Lukmançylyk Howpsuzlyk şprisini awtomatiki öçüriň

  Şpris barrelden, plungerden we porşondan durýar.

  Barrel, şprisdäki göwrümi aňsat ölçemäge we howa köpügini kesgitlemäge mümkinçilik berýän ýeterlikdir.

  Dökülýän barreliň içki bölegine gaty laýyk gelýär we hereket azatlygyna rugsat berýär.

  Çelekde öçmejek syýa bilen çap edilen gutardyş.

 • Blood Set Blood Transfusion Set

  Gan goýmak

  Geçiriş toplumy, birleşdiriji bilen çeýe turba birikdirilen, bir gezek ulanylýan, steril, ganatly iňňe.Gany üpjün etmek we ýygnamak üçin dürli ulgamlar bilen (luer adapter ulgamy, saklaýjy) we / ýa-da damar suwuklyklaryny luer ulgamy bilen geçirmek üçin ulanylyp bilner.

  Düwürtik, tüpeň, howa girelgesi, ýumşak turba, damja kamerasy, gan süzgüji we akym sazlaýjy üçin plastmassa goragçyny öz içine alýar.