sahypa_banner

önümleri

 • “Tube Lateks”, “Y” saýty bilen IV infuziýa toplumy

  “Tube Lateks”, “Y” saýty bilen IV infuziýa toplumy

  Infuzion toplumy, birleşdiriji bilen çeýe turba birikdirilen, bir gezek ulanylýan, steril, ganatly iňňe.Wena damar suwuklyklaryny has ýiti ulgam bilen infuziýa etmek üçin dürli ulgamlar bilen ulanylyp bilner.

  Oňa pyçak, tüýdük, howa girelgesi, ýumşak turba, damja kamerasy, süzgüç we akym sazlaýjy üçin plastmassa goraýjy girýär.Beýleki dürli bölekler sarp edijileriň islegine görä.

 • IV Burette Burette bilen infuziýa toplumy

  IV Burette Burette bilen infuziýa toplumy

  Gutardylan kamera (burette) bilen gurlan steril infuziýa, belli bir wagtyň içinde takyk mukdarda infuziýa ýa-da sanjymly dermanlary haýal damar bilen dolandyrmak üçin.Bu ulgam giperwolemiýa töwekgelçiligini çäklendirýär (näsaga aşa köp mukdarda infuziýa berilýär).Gan we gan önümleri üçin ulanylmaly däl.

 • Port we Ganatlar bilen IV Cannula Kateter

  Port we Ganatlar bilen IV Cannula Kateter

  IV Kateter bir gezek ulanylýan lukmançylyk sarp ediş serişdelerine degişlidir, şonuň üçin olary ulanmagyň ýygylygy gaty ýokary.

  Şol bir wagtyň özünde dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak we endikleri ulanmak üçin köp görnüşi taýýarladyk. Size sanjym porty, Kebelek, ruçka ýaly we kiçi ganat berip bileris.

  Iňňäniň ululygy barada size 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G we 26G berip bileris.

  Şol bir wagtyň özünde, müşderiler olary tapawutlandyrmak üçin dürli reňk saýlap bilerdiler. Bizde gülgüne, gök, sary we ş.m. ýaly yzygiderli reňkler bar.

 • Lukmançylyk giňeltmesi bir gezek ulanylýan IV giňeltmek turbasy

  Lukmançylyk giňeltmesi bir gezek ulanylýan IV giňeltmek turbasy

  Lukmançylyk derejesindäki PVC ýa-da DEHP mugt

  Uzynlygy 15 sm-den 250 sm-e çenli

  Fokary çeýe we kink çydamly

 • Kelläniň damar toplumy / Kebelek infuziýa toplumy

  Kelläniň damar toplumy / Kebelek infuziýa toplumy

  Kelläniň damar toplumy, birleşdiriji bilen çeýe turba birikdirilen, bir gezek ulanylýan, steril, ganatly iňňe.Wena damar agyrlyk güýji infuziýasy üçin ulanylyp bilner.

 • Lukmançylyk Luer gulpy 60ml 50ml 20ml 10ml 5ml 3ml 2ml 1ml Iňňeli lukmançylyk bir gezek ulanylýan şpris

  Lukmançylyk Luer gulpy 60ml 50ml 20ml 10ml 5ml 3ml 2ml 1ml Iňňeli lukmançylyk bir gezek ulanylýan şpris

  Şpris, bir barrel diýilýän silindr turbanyň içinde berk gabat gelýän plungerden ybarat ýönekeý jogap nasosydyr.Düwürtigi çyzykly çekip, turbanyň içinden itip bolýar, şprisiň suwuklygy ýa-da gazy öň tarapdaky akymyň üsti bilen almaga we çykarmaga mümkinçilik berýär.(açyk)turbanyň ujy.

 • Bir gezek ulanylýan 0.5cc / 1CC insulin şpris

  Bir gezek ulanylýan 0.5cc / 1CC insulin şpris

  Şpris barrelden, çeňňekden, gazykdan, gutardyş liniýasyndan, iňňe merkezinden, iňňe turbasyndan we iňňe gorag gapagyndan durýar.Saýlamak üçin 30Unit ýa-da 100Unit.

  Barrel, şprisdäki göwrümi aňsat ölçemäge we howa köpügini kesgitlemäge mümkinçilik berýän ýeterlikdir.

  Döküji, barreliň içine gaty laýyk gelýär we hereket azatlygyna rugsat berjekdigini wada berýär.

  Çelekde öçmejek syýa bilen çap edilen gutardyş.

 • Lukmançylyk awtomatiki şprisini awtomatiki öçüriň

  Lukmançylyk awtomatiki şprisini awtomatiki öçüriň

  Şpris barrelden, plungerden we porşondan durýar.

  Barrel, şprisdäki göwrümi aňsat ölçemäge we howa köpügini kesgitlemäge mümkinçilik berýän ýeterlikdir.

  Döküji, barreliň içine gaty laýyk gelýär we hereket azatlygyna rugsat berjekdigini wada berýär.

  Çelekde öçmejek syýa bilen çap edilen gutardyş.

 • Gan goýbermek

  Gan goýbermek

  Geçiriş toplumy, birleşdiriji bilen çeýe turba birikdirilen, bir gezek ulanylýan, steril, ganatly iňňe.Gany üpjün etmek we ýygnamak üçin dürli ulgamlar (luer adapter ulgamy, saklaýjy) we / ýa-da damar suwuklyklaryny has pes ulgam bilen geçirmek üçin ulanylyp bilner.

  Oňa pyçak, tüýdük, howa girelgesi, ýumşak turba, damja kamerasy, gan süzgüji we akym sazlaýjysy üçin plastik goragçy girýär.