page_banner

önümleri

Barmak vakuum dolandyryş birleşdirijisi bilen bir gezek ulanylýan lateks kauçuk sorujy kateter

gysga düşündiriş:

Näsagyň trakeobronhial meýdanyndan mukus we beýleki suwuklyklary emdirmek üçin lateks sorujy kateter, proksimal ujundan distal ujuna çenli uzalýan çeýe turba bar.Keseliň trakeobronhial meýdanynda kateteriň ugrukdyrylyşyny ýokarlandyrmak üçin silindr bölegi görnüşinde distal ujuna ýanaşyk galyňlaşdyrylan ýer berilýär.Mundan başga-da, lýumen huni şekilli ulaldylan rozetka bilen üpjün edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Näsagyň trakeobronhial meýdanyndan mukus we beýleki suwuklyklary emdirmek üçin lateks sorujy kateter, proksimal ujundan distal ujuna çenli uzalýan çeýe turba bar.Keseliň trakeobronhial meýdanynda kateteriň ugrukdyrylyşyny ýokarlandyrmak üçin silindr bölegi görnüşinde distal ujuna ýanaşyk galyňlaşdyrylan ýer berilýär.Mundan başga-da, lýumen huni şekilli ulaldylan rozetka bilen üpjün edilýär.

Lateks sorujy kateterler 100% lateks kauçukdan ýasalýar we kateteriň gyzyl rezin aýratynlygy, beýleki kateter bilen deňeşdirilende iň ýokary çeýeligi üpjün edýär.Olar radiopak görnüşinde döredilip, skanerleriň aşagynda aňsat görünýär.

Aýratynlyklary

Kateter :

-Sumşak üst we uç, hassanyň sazlaşykly bolmagy üçin atrawmatiki goýulmaga mümkinçilik berýär

- Siňdirmek kateter bilen trakeal turba / bronhial turbanyň arasynda aňsat sürtmek we çykarmak üçin az sürtülme, howa ýolundan dem alyş sekresiýalaryny aýyrmak işini ýeňilleşdiriň, şonuň üçin howa ýollaryny sekresiýalardan arassalap, dakmagynyň öňüni alyň.

-Distal uçy açyk uç bilen, atramatik

-Rentgen çyzygy bilen elýeterli

- Tebigy lateks, lukmançylyk derejesi

- Silikon bilen örtülen 400 mm uzynlyk

- Iki garşydaş göz we asimmetrik gözler bar

Gapdal gözler:

-Güýçli emele gelen we az trawma

- Has uly diametrler akym tizligini ýokarlandyrýar

Baglaýjy we görnüşleri:

- Çalt ululygy kesgitlemek üçin reňkli kodlanan birleşdirijiler

Spesifikasiýa

Gyzyl / Sary reňk

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

HTD1506

6

HTD1514

14

HTD1508

8

HTD1516

16

HTD1510

10

HTD1518

18

HTD1512

12

HTD1520

20


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň