page_banner

habarlar

25 million adamdan ybarat söwda merkezi, “Omicron” wirusynyň görnüşi, Covidiň 2020-nji ýylda ilkinji gezek işe başlaly bäri Hytaýda iň erbet wirusyň döremegine sebäp bolan mart aýynyň ahyryndan bölekler bilen ýapyldy.

Soňky birnäçe hepdäniň dowamynda käbir düzgünler ýuwaş-ýuwaşdan gowşadylandan soň, çarşenbe güni häkimiýetler pes töwekgelçilikli sebitleriň ýaşaýjylaryna şäheriň erkin aýlanmagyna rugsat berdiler.

Şanhaý şäher häkimliginiň sosial mediada beren beýanatynda "Bu, köpden bäri sabyrsyzlyk bilen garaşýan pursatymyz" -diýdi.

Epidemiýanyň täsiri sebäpli megacity bolan Şanhaý görlüp-eşidilmedik dymyşlyk döwrüne girdi. "

Çarşenbe güni irden, käbir dükanlar açylmaga taýynlanýarka, adamlar Şanhaýyň metrosynda syýahat edip, ofis binalaryna tarap ugradylar.

Bir gün öň köp ýerlerde binalarda we şäher bloklarynda açyk sary päsgelçilikler aýryldy.

Çäklendirmeler şäheriň ykdysadyýetini pese gaçyrdy, Hytaýda we daşary ýurtlarda üpjünçilik zynjyrlary köpeldi we gulplama wagtynda ýaşaýjylaryň arasynda nägilelik alamatlary ýüze çykdy.

Şäher häkiminiň orunbasary Zong Ming sişenbe güni reportersurnalistlere bu ýeňillikleriň şäherdäki takmynan 22 million adama täsir etjekdigini aýtdy.

Söwda merkezleri, amatly dükanlar, dermanhanalar we gözellik salonlary 75 göterim kuwwat bilen işlemäge rugsat berler, seýilgähler we beýleki gözel ýerler kem-kemden açylar.

Emma kinoteatrlar we sport zallary ýapyklygyna galýar we mart aýynyň ortalaryndan ýapylýan mekdepler meýletin esasda ýuwaş-ýuwaşdan açylýar.

Ulag işgärleri, awtobuslar, metro we parom hyzmatlary hem täzeden başlar diýdi.

Taksi hyzmatlary we hususy awtoulaglar, töwekgelçilikli ýerlerde adamlara öz etraplarynyň daşyndaky dostlaryna we maşgalalaryna baryp görmäge mümkinçilik berer.

Entek adaty däl
Emma şäher häkimligi ýagdaýyň entek kadaly däldigini duýdurdy.

"Häzirki wagtda epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamakda gazanylan üstünlikleri jemlemek üçin dynç almak üçin henizem ýer ýok" diýilýär.

Hytaý ýokaşmalary ýok etmek üçin çalt gulplamagy, köpçülikleýin synagdan we uzyn karantini öz içine alýan nol-Covid strategiýasyny dowam etdirdi.

Emma bu syýasatyň ykdysady çykdajylary ýokarlandy we Şanhaý hökümeti çarşenbe güni “ykdysady we sosial taýdan dikeldiş meselesiniň has möhümdigini” aýtdy.

Zawodlar we kärhanalar hem birnäçe hepde ýatmansoň işe başlamaly boldular.


Iş wagty: Iýun-14-2022