sahypa_banner

habarlar

25 million adamdan ybarat söwda merkezi mart aýynyň aýagyndan başlap, “Omicron” wirusynyň görnüşi, Covid ilkinji gezek 2020-nji ýylda işe başlaly bäri Hytaýyň iň erbet ýaýramagyna sebäp bolan bölümlerden ýapyldy.

Soňky birnäçe hepdäniň dowamynda käbir düzgünler ýuwaş-ýuwaşdan gowşadylandan soň, çarşenbe güni häkimiýetler töwekgelçiligi pes hasaplanýan sebitleriň ýaşaýjylaryna şäheriň erkin aýlanmagyna rugsat berip başladylar.

Şanhaý şäher häkimligi sosial mediada beren beýanatynda "Bu, köpden bäri sabyrsyzlyk bilen garaşýan pursatymyz" -diýdi.

Epidemiýanyň täsiri sebäpli megaciti bolan Şanhaý görlüp-eşidilmedik dymyşlyk döwrüne girdi. "

Çarşenbe güni irden, käbir dükanlar açylmaga taýynlanýarka, adamlar Şanhaýyň metrosynda syýahat edip, ofis binalaryna tarap ugradylar.

Bir gün öň köp ýerlerde binalarda we şäher bloklarynda dörän açyk sary päsgelçilikler aýryldy.

Çäklendirmeler şäheriň ykdysadyýetine zyýan ýetirdi, Hytaýda we daşary ýurtlarda üpjünçilik zynjyrlary köpeldi we gulplama wagtynda ýaşaýjylaryň arasynda nägilelik alamatlary ýüze çykdy.

Şäher häkiminiň orunbasary Zong Ming sişenbe güni reportersurnalistlere bu ýeňillikleriň şäherdäki takmynan 22 million adama täsir etjekdigini aýtdy.

Söwda merkezleri, amatly dükanlar, dermanhanalar we gözellik salonlary 75 göterim kuwwat bilen işlemäge rugsat berler, seýilgähler we beýleki gözel ýerler kem-kemden açylar.

Emma kinoteatrlar we sport zallary ýapyklygyna galýar we mart aýynyň ortalaryndan ýapylan mekdepler meýletin esasda ýuwaş-ýuwaşdan açylar.

Ulag işgärleri, awtobuslar, metro we parom hyzmatlary hem dowam etdiriler diýdi.

Taksi hyzmatlary we hususy awtoulaglar, töwekgelçilikli ýerlerde adamlara öz etraplarynyň daşyndaky dostlaryna we maşgalalaryna baryp görmäge mümkinçilik berer.

Entek adaty däl
Emma şäher häkimligi ýagdaýyň entek kadaly däldigini duýdurdy.

"Häzirki wagtda epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamakda gazanylan üstünlikleri jemlemek üçin dynç almak üçin ýer ýok" diýilýär.

Hytaý ýokançlyklary synap görmek we ýok etmek üçin çalt gulplanmagy, köpçülikleýin synagdan we uzyn karantini öz içine alýan nol-Covid strategiýasyny dowam etdirdi.

Emma bu syýasatyň ykdysady çykdajylary ýokarlandy we Şanhaý hökümeti çarşenbe güni "ykdysady we sosial taýdan dikeldiş meselesiniň has möhümdigini" aýtdy.

Zawodlar we kärhanalar hem birnäçe hepde ýatmansoň işe başlamaly boldular.


Iş wagty: Iýun-14-2022