page_banner

habarlar

ŞANGHAI GÖWRELI GÖRNÜŞI gutarmak we adaty durmuşda gaýdyp gelmek

Şanhaýda 1-nji iýundan has adaty durmuşyň gaýdyp gelmegi we alty hepdeden gowrak dowam eden we Hytaýyň ykdysady işjeňliginiň düýpgöter peselmegine sebäp bolan agyr Covid-19 gulpunyň soňlanmagy üçin meýilnamalar düzüldi.

Şäheriň häkiminiň orunbasary Zong Ming duşenbe güni iň anyk tertipde Şanhaýyň gaýtadan açylmagynyň tapgyrlaýyn amala aşyryljakdygyny we ýokançlyklaryň köpelmeginiň öňüni almak üçin 21-nji maýda hereketiň çäklendiriljekdigini aýtdy.

"Iýun aýynyň 1-den iýun aýynyň ortalaryna we ahyryna çenli, ýokançlyklaryň gaýtadan döremek töwekgelçiligi gözegçilik astynda saklansa, epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek, dolandyryşy kadalaşdyrmak we şäherdäki adaty önümçiligi we durmuşy doly dikeltmek".

Şanhaýda üç hepdelik gulplanmagyň soňy ýok kwartiralar
Şanhaýda hiç wagt gutarmaýan nol-Covid gulplamasyndaky durmuşym
Koprak oka
Şanhaý we Covid-iň beýleki onlarça şäherde ýüzlerçe million sarp edijiniň we işçiniň ýapylmagy bölek satuw söwdasyna, senagat önümçiligine we iş üpjünçiligine zyýan ýetirdi we bu ikinji çärýekde ykdysadyýetiň pese gaçmagyna sebäp boldy.

Düwünçegiň ýokaşmagy bilen Covid düzgünlerini ýatyrýan dünýäniň beýleki ýurtlary bilen barha artýan berk çäklendirmeler global üpjünçilik zynjyrlary we halkara söwdasy arkaly şok tolkunlaryny hem iberýär.

Duşenbe güni geçirilen maglumatlar Hytaýyň senagat önümçiliginiň aprel aýynda bir ýyl ozalkydan 2,9% peselendigini we mart aýyndaky 5.0% -den ep-esli peselendigini, bölek satuw söwdasynyň bolsa bir aý öň 3,5% peselenden soň 11.1% azalandygyny görkezdi.

Ikisem garaşylýandan pesdi.

Analitikleriň pikiriçe, maý aýynda ykdysady işjeňlik birneme gowulaşdy we hökümetiň we merkezi bankyň işini çaltlaşdyrmak üçin has köp höweslendiriji çäreleri ulanmagyna garaşylýar.

Chinaöne Hytaýyň ähli wiruslary ýok etmek üçin barlyşyksyz “nol Covid” syýasaty sebäpli yza gaýdyp gelmegiň güýji näbellidir.

Oksford Ykdysadyýetiniň öňdebaryjy Hytaý ykdysatçysy Tommi Wu: "Hytaýyň ykdysadyýeti, ikinji ýarymda Şanhaý ýaly gulplanmagy gadagan edip, ikinji ýarymda has manyly dikeliş görüp biler" -diýdi.

"Dünýägaraýşa abanýan töwekgelçilikler erbet tarapa gönükdirilýär, sebäbi syýasaty höweslendirmegiň täsiri geljekde Covid-iň ýaýramagynyň we gulplanmagynyň göwrümine bagly bolar."

22-nji aprelden bäri her gün diýen ýaly onlarça täze iş tapýan Pekin, ýokary geçişli “Omicron” görnüşini çözmegiň nähili kyndygyny görkezýär.

Pekiniň merkezindäki bir ýoldan geçmäge garaşýan ýolagçylar Covidiň garşysyna maska ​​geýýärler
Si Szinpin Hytaýyň nol-Kowid syýasatyny iki esse artdyranda “şübhelenýänlere” hüjüm edýär
Koprak oka
Hytaýyň internet ägirdi Baidunyň yzarlaýan GPS maglumatlaryna görä, paýtagt Pekinde ýol hereketiniň derejesi geçen hepde Şanhaý bilen deňeşdiriljek derejä çenli pese gaçmak üçin çäklendirmeleri berkitdi.

Sundayekşenbe güni Pekin dört etrapdaky öýden işlemek üçin görkezme berdi.Beýleki çäreler bilen bir hatarda restoranlarda nahar iýmek hyzmatlaryny gadagan edipdi we jemgyýetçilik transportyny çäklendiripdi.

Şanhaýda häkimiň orunbasary şäheriň duşenbe gününden başlap supermarketleri, amatly dükanlary we dermanhanalary açyp başlajakdygyny, ýöne hereketiň çäklendirmeleriniň azyndan 21-nji maýda saklanmalydygyny aýtdy.

Näçe kärhananyň gaýtadan açylandygy belli däl.

Zongyň aýtmagyna görä, duşenbe gününden Hytaýyň demirýol operatory şähere gelýän we gidýän otlylaryň sanyny kem-kemden artdyrar.Şeýle hem howa ýollary içerki gatnawlary artdyrar.

22-nji maýdan awtobus we demir ýol tranziti hem kem-kemden işe başlar, ýöne adamlar jemgyýetçilik ulaglaryna gitmek üçin 48 sagatdan uly bolmadyk negatiw Covid synagyny görkezmeli bolarlar.

Gulplama wagtynda, Şanhaýyň köp ýaşaýjylary çäklendirmeleri ýatyrmagyň tertibini üýtgetmek bilen lapykeç boldular.

Residentialaşaýyş jaýlarynyň köpüsinde üç hepde “sessiz re inimde” boljakdygy barada habar berildi, bu adatça öýden çykyp bilmejekdigiňizi we käbir ýagdaýlarda eltip bermejekdigiňizi aňladýar.Soňra başga bir bildirişde dymmak möhletiniň 20-nji maýda uzaldyljakdygy aýdylýar.

"Haýyş edýärin, bu gezek bize ýalan sözlemäň" -diýip, köpçüligiň biri Weibo sosial media platformasynda aglaýan emoji goşdy.

Şanhaýda iň berk gözegçilik astyndaky 15-nji maýda 1000-den gowrak täze hadysanyň bardygyny habar berdi.

Has erkin sebitlerde - wirusy ýok etmekde öňegidişlige gözegçilik edilýänler - yzly-yzyna ikinji gün täze ýagdaý tapylmady.

Üçünji gün, adatça “nol Covid” statusynyň gazanylandygyny we çäklendirmeleriň ýeňilleşip biljekdigini aňladýar.Şäheriň 16 etrabynyň 15-si “Covid” -e ýetdi.


Iş wagty: Iýun-06-2022