sahypa_banner

habarlar

ŞANGHAI, GÖWRELI GÖRNÜŞI gutarmak we adaty durmuşda gaýdyp gelmek

Şanhaý 1-nji iýundan has adaty durmuşyň gaýdyp gelmegi we alty hepdeden gowrak dowam eden we Hytaýyň ykdysady işjeňliginiň düýpgöter peselmegine sebäp bolan agyr Covid-19 gulplamasynyň soňlanmagy üçin meýilnamalary düzdi.

Şäheriň häkiminiň orunbasary Zong Ming duşenbe güni Şanhaýyň gaýtadan açylmagynyň tapgyrlaýyn amala aşyryljakdygyny, ýokançlyklaryň köpelmeginiň öňüni almak üçin 21-nji maýda hereketleriň çäklendiriljekdigini aýtdy.

"Iýun aýynyň 1-den iýun aýynyň ortalaryna we ahyryna çenli, ýokanç keselleriň ýokarlanmagy töwekgelçiligi gözegçilik astynda saklansa, epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek, dolandyryşy kadalaşdyrmak we şäherdäki adaty önümçiligi we durmuşy doly dikeltmek".

Şanhaýda üç hepdelik gulplanmagyň soňy ýok kwartiralar
Şanhaýda hiç wagt gutarmaýan nol-Covid gulplamasyndaky durmuşym
Koprak oka
Şanhaý we Covid şäherleriniň ýüzlerçe million sarp edijilere we beýleki onlarça şäherdäki işçilere doly ýapylmagy bölek satuw söwdasyna, senagat önümçiligine we iş üpjünçiligine zyýan ýetirdi we ykdysadyýetiň ikinji çärýekde pese gaçmagyna sebäp boldy.

Infeksiýalaryň ýaýramagy bilen Covid düzgünlerini ýatyrýan dünýäniň beýleki ýurtlary bilen barha artýan berk çäklendirmeler global üpjünçilik zynjyrlary we halkara söwdasy arkaly şok tolkunlaryny hem iberýär.

Duşenbe güni geçirilen maglumatlar Hytaýyň senagat önümçiliginiň aprel aýynda bir ýyl ozalkydan 2,9% peselendigini, mart aýyndaky 5.0% -den ep-esli peselendigini, bölek satuw söwdasy bir aý öň 3,5% peselenden soň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 11.1% peselendigini görkezdi.

Ikisem garaşylýandan pesdi.

Analitikleriň pikiriçe, maý aýynda ykdysady işjeňlik birneme gowulaşdy we hökümetiň we merkezi bankyň işleri çaltlaşdyrmak üçin has höweslendiriji çäreleri ulanmagyna garaşylýar.

Chinaöne Hytaýyň ähli hadysalary ýok etmek üçin barlyşyksyz “nol Covid” syýasaty sebäpli yza gaýdyp gelmegiň güýji näbellidir.

Oksford Ykdysadyýetiniň esasy Hytaý ykdysatçysy Tommi Wu: "Hytaýyň ykdysadyýeti, ikinji ýarymda Şanhaý ýaly gulplanmagy gadagan edip, ikinji ýarymda has manyly dikeliş görüp biler" -diýdi.

"Geljege abanýan töwekgelçilikler zyýanly taraplara gönükdirilýär, sebäbi syýasaty höweslendirmegiň täsiri geljekde Covid-iň ýaýramagynyň we gulplanmagynyň göwrümine bagly bolar."

22-nji aprelden bäri her gün diýen ýaly onlarça täze iş tapýan Pekin, ýokary geçýän Omicron wariantyny çözmegiň nähili kyndygyny görkezýär.

Pekiniň merkezindäki bir ýoldan geçmäge garaşýan ýolagçylar Kowide garşy maska ​​geýýärler
Si Szinpin Hytaýyň nol-Kowid syýasatyny iki esse artdyranda “şübhelenýänlere” hüjüm edýär
Koprak oka
Hytaýyň internet ägirdi Baidu tarapyndan yzarlanylýan GPS maglumatlaryna görä, paýtagt şäherde petiklenmegi amala aşyrmady, ýöne geçen hepde Pekindäki ýol hereketiniň derejesi Şanhaý bilen deňeşdirip boljak derejä çenli azaldy.

Sundayekşenbe güni Pekin dört etrapda öýden işlemek üçin görkezme berdi.Beýleki çäreler bilen bir hatarda restoranlarda nahar iýmek hyzmatlaryny gadagan etdi we jemgyýetçilik transportyny çäklendirdi.

Şanhaýda häkimiň orunbasary şäheriň duşenbe gününden supermarketleri, amatly dükanlary we dermanhanalary açyp başlajakdygyny, ýöne azyndan 21-nji maýda hereket çäklendirmeleriniň köp bolmalydygyny aýtdy.

Näçe kärhananyň açylandygy belli däl.

Zong, duşenbe gününden başlap, şäherden gelýän we gidýän otlylaryň sanyny kem-kemden artdyrar diýdi.Howa ýollary içerki gatnawlary hem artdyrar.

22-nji maýdan awtobus we demir ýol tranziti hem kem-kemden işe başlar, ýöne adamlar jemgyýetçilik ulaglaryna gitmek üçin 48 sagatdan uly bolmadyk negatiw Covid synagyny görkezmeli bolarlar.

Gulplama wagtynda Şanhaýyň köp ýaşaýjysy çäklendirmeleri ýatyrmagyň tertibini üýtgetmek bilen lapykeç boldular.

Residentialaşaýyş jaýlarynyň köpüsinde geçen hepde üç günüň dowamynda “sessiz re modeimde” boljakdygy barada habar berildi, bu adatça öýden çykyp bilmejekdigiňizi we käbir ýagdaýlarda eltip bermejekdigiňizi aňladýar.Soňra başga bir bildirişde dymmak möhletiniň 20-nji maýa çenli uzaldyljakdygy aýdylýar.

"Haýyş edýärin, bu gezek bize ýalan sözlemäň" -diýip, köpçüligiň biri Weibo sosial media platformasynda aglaýan emoji goşdy.

Şanhaý 15-nji maýda 1000-den gowrak täze hadysanyň bardygyny habar berdi.

Has erkin sebitlerde - wirusy ýok etmekde öňegidişlige gözegçilik edilýänler - yzly-yzyna ikinji gün täze ýagdaý tapylmady.

Üçünji gün, adatça “nol Covid” statusynyň gazanylandygyny we çäklendirmeleriň ýeňilleşip biljekdigini aňladýar.Şäheriň 16 etrabynyň 15-si nola ýetdi.


Iş wagty: Iýun-06-2022