page_banner

Kompaniýanyň habarlary

Kompaniýanyň habarlary

 • ŞANGHAI IKI AY GÖRNÜŞI BOLAN BOLAN BOLAN ÇOWKLENDIRMELERI

  25 million adamdan ybarat söwda merkezi mart aýynyň ahyryndan başlap, “Omicron” wirusynyň görnüşi, Covidiň 2020-nji ýylda işe başlaly bäri Hytaýda iň erbet wirusyň döremegine sebäp bolan bölümlerden ýapyldy. Soňky birnäçe hepdäniň dowamynda käbir düzgünler ýuwaş-ýuwaşdan gowşadylandan soň, çarşenbe güni häkimiýetler rugsat berip başladylar. gaýtadan ...
  Koprak oka
 • Iconic Ambu Bag Celebrates a Birthday: 65 Years of Saving Lives

  Ikonik Ambu sumkasy doglan gününi belleýär: 65 ýyl ömri tygşytlamak

  Ikonik Ambu sumkasy doglan gününi belleýär: 65 ýyl ömri tygşytlamak Ambu sumkasy, ilkinji jogap berenleriň alyp barýan adaty toplumynyň bir bölegi bolan öz-özüni çişirýän el bilen reanimasiýa enjamyny kesgitlemek üçin geldi.“Örän zerur enjam” diýlip atlandyrylýan Ambu sumkasy tiz kömek ulagynda ...
  Koprak oka
 • MONKEYPOX N WHME ÜÇIN SÖ .GI EDIP BOLMALY?

  ABŞ-dan Awstraliýa, Fransiýa we Angliýa çenli maýmynlaryň tapylmagy bilen, ýagdaýa we onuň aladasyna sebäp bolýandygyna göz aýlaýarys.Maýmyn näme?Maýmyn, adatça Afrikanyň merkezinde we günbatarynda duş gelýän wirus ýokançlygydyr ...
  Koprak oka
 • ŞANGHAI, GÖWRELI GÖRNÜŞI gutarmak we Iýun aýynda adaty durmuşda gaýdyp gelmek

  ŞANGHAI GÖWRELI GÖRNÜŞI gutarmak we adaty durmuşda gaýdyp gelmek Şanhaýda 1-nji iýundan has adaty durmuşyň dolanyp gelmegi we alty hepdeden gowrak dowam eden we Hytaýyň düýpgöter peselmegine goşant goşan Covid-19 gulpunyň soňlanmagy meýilleşdirilýär. ykdysady işjeňlik.Iň düşnükli tertipde ...
  Koprak oka
 • Şanhaý gulpunyň halkara logistika täsiri

  Şanhaýyň gulplanmagynyň halkara logistika täsiri 1-nji martda Şanhaýda “Omicron” görnüşiniň ştammynyň ilkinji tassyklanan koronawirus keseli tapylansoň, epidemiýa çalt ýaýrady.Dünýädäki iň uly port we Hytaýyň möhüm daşarky penjiri we ykdysady hereketlendirijisi hökmünde ...
  Koprak oka
 • WHO warns that Russian invasion of its neighbour cause a surge in COVID-19 cases

  Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy, goňşusyna ruslaryň çozmagy COVID-19 hadysalarynyň köpelmegine duýduryş berdi

  Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy, goňşusyna ruslaryň çozmagy COVID-19 ýagdaýynyň köpelmegine duýduryş berýär, BSGG Russiýanyň goňşusyna çozmagy, Ukrainada-da, sebitde-de COVID-19 hadysasynyň köpelmegine duýduryş berýär.Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýekşenbe güni ýük awtoulaglarynyň kislorod daşap bilmeýändigini aýtdy ...
  Koprak oka
 • SHANGHAI COVID OUTBREAK THREATENS MORE GLOBAL SUPPLY CHAIN DISRUPTION

  ŞANGHAI GÖRNÜŞI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLERI

  SHANGHAI COVID OUTBREAK KÖP GLOBAL ÜPJÜNÇILIK ÇAINANYIS DÜZGÜNLERINI GÖR. .R
  Koprak oka
 • GLOBAL AIRWAY MANAGEMENT DEVICES MARKET TO REACH $1.8 BILLION BY 2024

  “GLOBAL AIRWAY MANAGEMENT” 2024-nji ýyla çenli 1.8 milliard dollara ýetmek üçin bazary gurýar

  “GLOBAL AIRWAY MANAGEMENT” 2024-nji ýyla çenli 1.8 milliard dollara ýetmek üçin bazary gurýarHowa ýollaryny dolandyrmak prosesi öýken bilen daşky gurşawyň arasynda açyk ýol açýar, şeýle hem öýkeniň howpsuzlygyny üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • NON-INVASIVE AND INVASIVE TREATMENT IN COVID

  GÖWRELILIKDE GÖRKEZIP BOLANOK

  GÖWRELILIKDE GÖRKEZIP BOLANOKBSG deslapky gözlegiň beýleki "wariantlar bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • JANUBY AFRIKA OMNI SA SAGLYGY DURMUŞ AFRIKA 2020, 26-njy oktýabr-28-nji oktýabr

  “Hitec Medical”, Pan Afrikanyň saglyk bazaryny birleşdirýän giňişleýin wirtual waka bolan “Omnia Health Live Africa 2020” -e goşuldy.COVID-19 sebäpli, ýaşaýyş we iş tertibimiz üýtgedi.Howpsuzlygy göz öňünde tutup, Hitec önümi görkezmek üçin onlaýn sergä gatnaşmagy saýlaýar ...
  Koprak oka
 • Arap saglygy 2022, JAN 5-FEB.28-nji

  Januaryanwar aýynda Dubaýyň Bütindünýä söwda merkezinde orta gündogarda öňdebaryjy lukmançylyk enjamlary sergisi bolan “Arab Health”, manyly arabaglanyşyk döreder we saglygy goraýyşda täzelikleri goldar.COVID-19 sebäpli, ýaşaýyş we iş tertibimiz üýtgedi.Howpsuzlygy göz öňünde tutup, ...
  Koprak oka
 • Medisina ýarmarkasy Taýland 2019

  2019-njy ýylyň 11-13-nji sentýabr aralygynda Taýlandda, Bangkokda geçirilen lukmançylyk ýarmarkasynda Hitec Medical sergisi geçirildi.Bu serginiň dowamynda esasy önümlerimizi kabinetimizdäki ýüzlerçe myhman bilen tanyşdyrdyk.Esasy önümlerimiz: - kislorod ...
  Koprak oka