sahypa_banner

Önüm habarlary

Önüm habarlary

 • CPAP maskasy

  CPAP maskasy

  CPAP maskasy niýetlenen maksat: CPAP MASK uky apnasyndan ejir çekýän hassany howa bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir, howa ýollary dar ýa-da petiklenýär, howanyň geçişi kesilýär we gijäniň dowamynda birnäçe gezek oýanmagyna sebäp bolýar.Aýratynlyklary
  Koprak oka
 • Kliniki şpris kauçuk saklaýjysyndan okislenýän oksidleşdirijini kesgitlemek

  Kliniki şpris rezin saklaýjydan okislenýän oksidleşdirijini kesgitlemek Biofarmasewtiki gaýtadan işlemegiň dürli ädimlerinde bir gezek ulanylýan polimer materiallary has köp ulanylýar.Bu, esasan, amaly programmalaryň giň topary we baglanyşykly çeýeligi we uýgunlaşmagy bilen baglanyşykly bolup biler ...
  Koprak oka
 • Closedapyk emdiriş ulgamynyň köp peýdasy

  Closedapyk sorujy ulgamyň köp peýdasy Howa ýollarynyň sekresiýalaryny arassalamak adaty bir prosesdir we dem alyş ýollarynyň ýokançlygynyň, atelektazyň öňüni almak we howa ýollarynyň patentini goramak üçin möhümdir.Mehaniki şemallaşdyrma we intubirlenen hassalar syryň köpelmek howpy astynda ...
  Koprak oka
 • Laryngeal maska ​​howa ýolunyň birnäçe amaly

  Laryngeal maska ​​howa ýolunyň birnäçe amaly

  Düwürtük maskasynyň howa ýolunyň köp ulanylyşy 1980-nji ýyllaryň ortalarynda üstünlikli işlenip düzüldi we kliniki taýdan ulanyldy we 1990-njy ýyllarda Hytaýda girizildi.Düwürtik maskasyny ulanmakda uly öňegidişlik gazanyldy we ulanylyşy barha giňelýär.Ilki ...
  Koprak oka
 • Ervatgynyň ýetişmegi we zähmet induksiýasy üçin foliý kateter programmasy

  Ervatgynyň ýetişmegi we zähmet induksiýasy üçin foliý kateter programmasy

  Ervatgynyň ýetişmegi we zähmet induksiýasy üçin foliý kateter programmasy, göwreliligiň dowam etmegi töwekgelçiligi çaga dogurmak töwekgelçiliginden ýokary bolanda, Foley kateter bilen ýatgynyň kämillik derejesini çaltlaşdyrmak.Ba ...
  Koprak oka
 • Atylylyk we çyglylyk alyş-çalyş süzgüji

  Atylylyk we çyglylyk alyş-çalyş süzgüji

  Atylylyk we çyglylyk alyş-çalyş süzgüji Göz öňünde tutulan maksat, akymyň pes garşylygy we bakterial / wirus netijeliligi bilen iki taraplaýyn süzgüç bilen optimal çyglylygy we temperatura çykaryşyny üpjün etmek üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • CPAP maskasy

  CPAP maskasy

  CPAP maskasy niýetlenen maksat Uky apnasyndan ejir çekýän hassany howa bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir, howa ýollarynyň dar ýa-da petiklenmegi, howanyň geçişi kesilýär we gijäniň dowamynda birnäçe gezek oýanmagyna sebäp bolýar.Önümleriň görnüşi Standart we steril däl Üznüksiz polo positiveitel howa ýoly ...
  Koprak oka
 • Bakteriýalar süzgüji

  Bakteriýalar süzgüji

  Bakteriýa süzgüji Göz öňünde tutulan maksat Bakteriýa süzgüji, anestezi we intensiw terapiýada dem alyş ulgamlarynda ulanmak, hassany, hassahananyň işgärlerini we enjamlaryny mikroblaryň hapalanmagyndan goramak üçin niýetlenen ýörite dem alyş süzgüçidir.Iki-direk üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Howa ýassygy ýüzi

  Howa ýassygy ýüzi

  Howa ýassygy ýüzi maska ​​niýetlenen maksat active Işjeň dem alyş ukybyny ýitirýän näsaglar üçin operasiýa wagtynda kislorody ýa-da bugy dem alyş ulgamy bilen bilelikde bermek üçin niýetlenendir.Önümleriň görnüşi hor Gorizontal inflýasiýa klapanly standart, dik inflýasiýa klapanly standart ...
  Koprak oka