sahypa_banner

önümleri

 • “Yankauer” tutawajy bilen sorujy turba

  “Yankauer” tutawajy bilen sorujy turba

  Sorujy enjam, uzakda sorujy ujy bolan uzyn sorujy turbany we sorujy çeşmä birikdirip boljak iň ýakyn ujuny öz içine alýar.“Yankauer Handle” bilen sorujy birikdiriji turba, lukmançylyk negatiw basyş aspirator bilen işleýär we iş prosesine we beýleki galyndy suwuk sekreto, beden suwuklyklary we ş.m. özüne çekýär.

 • Lukmançylyk taýdan ulanmak üçin bir gezek ulanylýan PVC sorujy kateter

  Lukmançylyk taýdan ulanmak üçin bir gezek ulanylýan PVC sorujy kateter

  Näsagyň trakeobronhial meýdanyndan mukus we beýleki suwuklyklary siňdirmek üçin sorujy kateter, iň azyndan bir lýumen bilen iň ýakyn ujundan distal ujuna çenli çeýe turba bar.Keseliň trakeobronhial meýdanynda kateteriň ugrukdyrylyşyny ýokarlandyrmak üçin silindr bölegi görnüşinde distal ujuna ýanaşyk ýer berilýär.Mundan başga-da, lýumen huni şekilli ulaldylan rozetka bilen üpjün edilýär.

 • Barmak vakuum dolandyryş birleşdirijisi bilen bir gezek ulanylýan lateks kauçuk sorujy kateter

  Barmak vakuum dolandyryş birleşdirijisi bilen bir gezek ulanylýan lateks kauçuk sorujy kateter

  Näsagyň trakeobronhial meýdanyndan mukus we beýleki suwuklyklary siňdirmek üçin lateks sorujy kateter, iň ýakyn bir ujundan uzak ujuna çenli uzalýan çeýe turba bar.Keseliň trakeobronhial meýdanynda kateteriň ugrukdyrylyşyny ýokarlandyrmak üçin silindr bölegi görnüşinde distal ujuna ýanaşyk ýer berilýär.Mundan başga-da, lýumen huni şekilli ulaldylan rozetka bilen üpjün edilýär.

 • Dem alyş ulgamynda ýapyk sorujy ulgam Kateter

  Dem alyş ulgamynda ýapyk sorujy ulgam Kateter

  Adapter ýygnagyny we kateter ýygnagyny öz içine alýan dem alyş enjamlary.Adapter gurnamasy şemalladyjy, dem alyş, giriş we ýuwma portlaryny öz içine alýar.Giriş porty geçelgesini kesgitleýän geçirijini öz içine alýar.Suw geçiriji port geçirijiden proýekt edýär we rozetkadaky geçelge üçin açykdyr.Kateter ýygnagynda ýerleşdirilen kateter bar.

 • Nazogastriki turba iýmitlendirmek

  Nazogastriki turba iýmitlendirmek

  Iýmitlendiriji turba burnuň ýa-da agzyň aşgazana ýerleşdirilen kiçijik, ýumşak, plastmassa turbasydyr. Iýmit, ýokumly maddalar, dermanlar ýa-da beýleki materiallary aşgazana girizmek ýa-da aşgazandan islenmeýän zatlary çykarmak ýa-da aşgazany gysmak.Synag we başgalar üçin aşgazan suwuklygyny siňdiriň we adam agzy bilen iýmit alýança.

 • PVC aşgazan turbasy bir gezek ulanylýan Lewin Tube Ryles aşgazan turbasy

  PVC aşgazan turbasy bir gezek ulanylýan Lewin Tube Ryles aşgazan turbasy

  Aşgazan turbasy burun geçelgesinden ýa-da agzyň üsti bilen salynýar we aşgazana iteklenýär, aşgazana iýmit, ýokumly maddalar, dermanlar ýa-da başga materiallar girizilýär ýa-da aşgazandan islenmeýän zatlary çykarýar ýa-da aşgazany dekompressiýa edýär.Synag we ş.m. üçin aşgazan suwuklygyny siňdiriň.

 • Silikon aşgazan (aşgazan) turbasy

  Silikon aşgazan (aşgazan) turbasy

  Aşgazan turbasy burun geçelgesinden ýa-da agzyň üsti bilen salynýar we aşgazana iteklenýär, aşgazana iýmit, ýokumly maddalar, dermanlar ýa-da başga materiallar girizilýär ýa-da aşgazandan islenmeýän zatlary çykarýar ýa-da aşgazany dekompressiýa edýär.Synag we ş.m. üçin aşgazan suwuklygyny siňdiriň.

  Silikon aşgazan (aşgazan) turbasy Näsaglar üçin iň oňat rahatlyk, agyzdan iýmitlenmek, ýuwutmak, agzyň, özofagusyň ýa-da aşgazanyň dogabitdi kemçilikleri.

 • Bir gezek ulanylýan PVC lukmançylyk rektal turbasy

  Bir gezek ulanylýan PVC lukmançylyk rektal turbasy

  Dik gönüburçly turba, hroniki we beýleki usullar bilen ýeňilleşdirilmedik tekizligi aýyrmak üçin rektuma salynýan uzyn inçe turba.

  Rektal turba termini, gönüburçly şar kateterini suratlandyrmak üçin ýygy-ýygydan ulanylýar, ýöne birmeňzeş zat bolmasa-da.Bularyň ikisi-de gönü içege, käbiri içki içege çenli goýulýar we gaz ýa-da zyňyndylary ýygnamaga ýa-da çykarmaga kömek edýär.

  Saýlanan bejeriş bejergisi näsaglaryň ýagdaýyna esaslanmalydyr we rektal dekompressiýa turbasy anastomotik syzmagyň we bejerginiň ýüze çykmagyny azaltmak üçin täsirli bolupdyr.

  Garyn boşlugynda gönüburçly turba ýa-da çygly ýylylyk täsirli bolup biler.