sahypa_banner

önümleri

“Yankauer” tutawajy bilen sorujy turba

gysga düşündiriş:

Sorujy enjam, uzakda sorujy ujy bolan uzyn sorujy turbany we sorujy çeşmä birikdirip boljak iň ýakyn ujuny öz içine alýar.“Yankauer Handle” bilen sorujy birikdiriji turba, lukmançylyk negatiw basyş aspirator bilen işleýär we iş prosesine we beýleki galyndy suwuk sekreto, beden suwuklyklary we ş.m. özüne çekýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Tube:

- qualityokary hilli turba sorulanda öz görnüşini saklap biler

- Diwaryň galyňlygy ýokary negatiw basyşda turba ulanylanda turbanyň çökmeginiň öňüni alýar

- Turbanyň uzynlygy 2m, 3m ýa-da isleg boýunça beýleki uzynlyklar

- Tube DEHP ýa-da DEHP MUGT bolup biler

- Turbanyň her ujunda ýankauer tutawajyna we sorujy enjamyna amatly we ygtybarly birikdirilmegi üçin ähliumumy aýal birikdirijiler bar.

- ankaankauer tutawajy bilen sorujy birleşdiriji turba, göwresiň boşlugynda ýa-da garyn boşlugynda operasiýa wagtynda sorujy beden suwuklygyny sorujy enjamlar bilen bilelikde ulanmak üçin niýetlenendir, şonuň üçin anyk hirurgiki meýdan hödürlär.

Yankauer tutawajy:

- 3 görnüşli maslahat bar.Olar: Düz, Lampa we Täç ujy

- Siňdiriş dolandyryşy wagtynda barmak ujy / Barmak dolandyryş desgasy üçin tutawajyň distal ujunda wakuum dolandyryşy bilen ýa-da bolmazdan bar

- Tutuş basyşa garşy durmak we süzgüçsiz ýa-da bolmazdan üznüksiz we aňsat sorulmagyny üpjün etmek üçin tutawaç 4 gapdal göz bilen açyk

Spesifikasiýa

Yankauer tutawajy

No.ok. Görnüşi Wakuum gözegçiligi Maslahat
HTD0101 Kwartira Sensiz 1
HTD0102 Kwartira Bilen
HTD0103 Lampa Sensiz 2
HTD0104 Lampa bilen
HTD0105 Täç Sensiz 3
HTD0106 Täç Bilen

 

Sorujy birleşdiriji turba

No.ok. Şahsyýetnamasy (mm) OD (mm) Ölçegi (Fr) Uzynlyk (m)
HTD0301 5.5 8.2 22 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.6m hemmesi bar.
HTD0302 6.0 9.0 24
HTD0303 6.5 9.7 26
HTD0304 7.0 10.0 28
HTD0305 7.5 10.7 30
HTD0306 8.0 11.2 32

 

“Yankauer” tutawajy bilen sorujy turba

No.ok. Şahsyýetnamasy (mm) OD (mm) Ölçegi (Fr) Uzynlyk (m)
HTD0201 5.5 8.2 22 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.6m hemmesi bar.
HTD0202 6.0 9.0 24
HTD0203 6.5 9.7 26

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň