page_banner

önümleri

“Yankauer tutawajy” bilen sorujy turba

gysga düşündiriş:

Siňdiriş enjamy, uzyn bir sorujy turbany, onuň uzyn ujunda sorujy ujy we emiş çeşmesine birikdirilen iň ýakyn ujuny öz içine alýar.“Yankauer Handle” bilen sorujy birikdiriji turba, “Medisina negatiw basyş aspirator” bilen işleýär we beýleki galyndy suwuk sekretorlary, beden suwuklyklary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Tube:

- qualityokary hilli turba sorulanda öz görnüşini saklap biler

- Diwaryň galyňlygy ýokary negatiw basyşda turba ulanylanda turbanyň çökmeginiň öňüni alýar

- Turbanyň uzynlygy 2m, 3m ýa-da isleg boýunça beýleki uzynlyklarda

- Tube DEHP ýa-da DEHP MUGT bolup biler

- Turbanyň her ujunda ýankauer tutawajyna we sorujy enjamyna amatly we ygtybarly birikdirmek üçin ähliumumy aýal birikdirijiler bar.

- ankaankauer tutawajy bilen sorujy birleşdiriji turba, göwresiň boşlugynda ýa-da garyn boşlugynda işleýän wagtynda sorulýan beden suwuklygyny sorujy enjamlar bilen bilelikde ulanmak üçin niýetlenendir.

“Yankauer Handle”:

- 3 görnüşli maslahatlar bilen elýeterli.Olar: Düz, Lampa we Täç ujy

- Siňdiriş dolandyryşy wagtynda barmagyň ujy / Barmagy dolandyrmak üçin tutawajyň distal ujunda wakuum dolandyryşy bilen ýa-da bolmazdan elýeterli

Negativearamaz basyşa garşy durmak we süzgüçsiz ýa-da bolmazdan üznüksiz we aňsat sorulmagy üpjün etmek üçin tutawaç 4 gapdal göz bilen açyk

Spesifikasiýa

“Yankauer Handle”

No.ok. Görnüşi Wakuum gözegçiligi Maslahat
HTD0101 Kwartira Sensiz 1
HTD0102 Kwartira Bilen
HTD0103 Lampa Sensiz 2
HTD0104 Lampa bilen
HTD0105 Täç Sensiz 3
HTD0106 Täç Bilen

 

Sorujy birleşdiriji turba

No.ok. Şahsyýetnamasy (mm) OD (mm) Ölçegi (Fr) Uzynlyk (m)
HTD0301 5.5 8.2 22 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.6m hemmesi bar.
HTD0302 6.0 9.0 24
HTD0303 6.5 9.7 26
HTD0304 7.0 10.0 28
HTD0305 7.5 10.7 30
HTD0306 8.0 11.2 32

 

“Yankauer” tutawajy bilen sorujy turba

No.ok. Şahsyýetnamasy (mm) OD (mm) Ölçegi (Fr) Uzynlyk (m)
HTD0201 5.5 8.2 22 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.6m hemmesi bar.
HTD0202 6.0 9.0 24
HTD0203 6.5 9.7 26

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň