sahypa_banner

önümleri

 • Trakeostomiýa turbasynyň eýesi, trakeostomiýa turbasynyň eýesi

  Trakeostomiýa turbasynyň eýesi, trakeostomiýa turbasynyň eýesi

  Ygtybarly we ulanmak aňsat “Velcro” goýmalary traheostomiýa turbasynyň flanes uçlarynyň islendik ululygyna laýyk gelýär

  Çaga lukmanlaryndan başlap ululara çenli hassalaryň köpüsine laýyk gelýän uzynlyk

  Lateksiz

 • Trakeostomiýa turbasy gysylan, gysylmadyk

  Trakeostomiýa turbasy gysylan, gysylmadyk

  Trakeostomiýa turbalary polo positiveitel basyşly howa çalşygyny dolandyrmak, patent howa ýoluny üpjün etmek we howa ýollaryny arassalamak üçin aşaky dem alyş ýollaryna girmek üçin ulanylýar.Trakeostomiýa turbalarynyň ölçegleri içki diametri, daşky diametri, uzynlygy we egriligi bilen berilýär.Trakeostomiýa turbalary gysylyp ýa-da ýapylyp bilner we çişirilip bilner.Käbir trakeostomiýa turbalary içki kanula bilen bezelendir.Trakeostomiýa turbasy bolan näsaglara ideg edýän kliniki lukmanlar üçin dürli trakeostomiýa turba dizaýnlarynyň nuanslaryna baha bermek we näsaga laýyk gelýän turbany saýlamak möhümdir.

 • Endotracheal intubating stili

  Endotracheal intubating stili

  Giriş stili alýumin zolakdan we daşarky turbadan durýar.Daşky ýeň PVX materialdan ýasalýar.Intubasiýa stili, intubasiýany ýeňilleşdirmek üçin klinikada şekillendirmek üçin ulanylýar.Gollanma simini inkubasiýa etmezden ozal endotracheal turba salyň.Intubating stili, intubasiýa üçin oňyn kömek edýär.Has kyn hassalarda ET Tube-yň ornaşdyrylmagyna kömek etmek üçin döredilen çeýe plastmassa örtükli stil.ET turbasynyň kyn intubasiýa üçin has aňsat ugrukdyrylmagyna rugsat beriň.Intubasiýa stili Endotracheal Tube ýa-da degişlilikde Reinforced Endotracheal Tube bilen bilelikde gaplanyp satylyp bilner.

 • Endotracheal / Tracheal Tube Tanyşdyryjy Bougie

  Endotracheal / Tracheal Tube Tanyşdyryjy Bougie

  Bu Endotracheal Tube Giriş (Bougie), goýmagy aňsatlaşdyrmak üçin dogry berkligi görkezýär.Ulularyň ululygy 6mm-11mm turbalara laýyk gelýär.Endotracheal Tube Giriş, hassanyň howa ýoluna birkemsiz girişi üpjün etmek üçin hirurgiki amallarda ulanylýan dem alyş enjamydyr.“Hitec”, hassanyň howa ýoluna birkemsiz girmäge mümkinçilik berýän endotracheal turba tanyşdyryjylarynyň giň toplumyny hödürleýär.Tanyşdyryjymyz berk we çeýe bolup, goýmak wagtynda iň ýokary ýeňilligi üpjün edýär.

 • Iki gezek lýumen endobronhial turba

  Iki gezek lýumen endobronhial turba

  Endobronhial turba, torak operasiýasy ýa-da reanimasiýa üçin görkezilişi ýaly bir öýkeniň inflýasiýasyna mümkinçilik berýär.Howa çalşylmaly öýkenine baglylykda sag we çep Bronç-Kat görnüşi bar.Turbada mukozanyň zeperlenmegini azaltmak üçin pes basyşly trakeal we bronhial çeňňek bar.Designedörite işlenip düzülen bronhial çeňňek, süýüm-optiki bronhoskop bilen tassyklanylanda distal ujuň ýerleşmegine kömek edýär.Placerleşmäge kömek etmek üçin distal ujunda birneme egrilik bar.Şeýle hem ýerleşdirilmegini tassyklamak üçin rentgen aç-açan karinal çeňňek bar.

 • Silikon güýçlendirilen endotracheal turba

  Silikon güýçlendirilen endotracheal turba

  Fortune Silikon Endotracheal Tube 100% lukmançylyk derejeli silikondan ýasalýar.Iň ýokary bio-sazlaşyklylygy we çeýeligi üpjün edýär.Uly aç-açanlyk wizual gözden geçirmäge mümkinçilik berýär.Gutardyş we rentgen aç-açan çyzyk çuňluga we ýeri tassyklamaga kömek edýär.Şar ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin synag şary enjamlaşdyryldy.Traheýa diwaryndaky basyşy azaltmak we näsaga has rahatlyk bermek üçin pes basyşly çeňňek modelleri bar.

 • Endotracheal turba, Trakeal turba, ETT

  Endotracheal turba, Trakeal turba, ETT

  Endotracheal Tube, açyk howa ýoluny saklamak üçin agzyň ýa-da burnuň üsti bilen näsagyň trahahasyna salnan enjamdyr.Näsaga we ondan nägilelik gazlarynyň ýa-da howanyň iberilmegine kömek etmek üçin ulanylýar.Endotracheal turba bilen howa ýoluna gözegçilik etmek, adatça, “Altyn standart” hasaplanýar.Endotracheal turbalar patent howa ýoluny döretmek we goldamak we kislorod bilen kömürturşy gazynyň ýeterlik alyş-çalşyny üpjün etmekden ybaratdyr.

 • PVC, Güýçlendirilen, Agyz / Burun Endotracheal Tube

  PVC, Güýçlendirilen, Agyz / Burun Endotracheal Tube

  Güýçlendirilen trakeal intubasiýa turbasynyň içinde ýokary güýçli gysyş çeşmesi bar, näsagyň duruşy näçe üýtgese-de, intubasiýa turbasyny ýykmaz ýa-da deformasiýa etmez.Esasan käbir duruş operasiýasy, meýilli ýagdaý ýa-da arka operasiýasy üçin amatly, turba diwarynyň burulmazlygy ýa-da deformasiýa edilmezligini goldap biler.

 • Ewakuasiýa lýumeni bilen endotracheal turba

  Ewakuasiýa lýumeni bilen endotracheal turba

  Ewakuasiýa lýumeni bolan endotracheal turba, trahýanyň agyz / burun içegesi bilen howa ýollaryny dolandyrmak we subglottiki giňişligi ewakuasiýa etmek ýa-da drena for etmek üçin görkezilýär.

  Dem alyş ýollary, gyjyndyrmalar bilen örtülen adamyň dem alyş ýoly we daşarky howanyň adam bedenine girmegi we çykmagy üçin derwezedir.Daşarky dünýäden gelýän howany nemlendirmek we gyzdyrmak üçin mukus bölüp çykarýar.