sahypa_banner

önümleri

 • Silikon bilen örtülen Lateks Foli Kateter 2 taraplaýyn 3 taraplaýyn

  Silikon bilen örtülen Lateks Foli Kateter 2 taraplaýyn 3 taraplaýyn

  1. 100% silikon bilen örtülen lateks materialy, lateks allergiýasy bolan näsaglar üçin amatly

  2. Deflýasiýa, az trawma we hassanyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin lateks şary

 • Silikon bilen örtülen bir gezek ulanylýan Pezzer drena Natural tebigy lateks Malekot kateter

  Silikon bilen örtülen bir gezek ulanylýan Pezzer drena Natural tebigy lateks Malekot kateter

  Kateterler peşewden peşew çykarmak we ýygnamak üçin bedene ýerleşdirilen çeýe turbalardyr.

  Uretral kateterler, peşew kateterizasiýasy wagtynda peşew çykaryşdan we peşew çykarmak üçin ýa-da öt haltasyna suwuklyklar girizmek üçin çeýe turbalardyr.Uretral kateter urologiýa, içki lukmançylyk, hirurgiýa, akuşerçilik we ginekologiýa bölümlerinde peşewiň we dermanlaryň akmagy üçin ulanylýar.Şeýle hem kynçylyk bilen hereket etmek ýa-da düýbünden ýatmak üçin ejir çekýän hassalar üçin ulanylýar.Ulanmak aňsat, öndürijilikde ygtybarly we gahar-gazapsyz.

 • Temperatura datçigi bolan silikon foliý kateter

  Temperatura datçigi bolan silikon foliý kateter

  1. Rentgen çyzygy bilen kateter

  2. Dürli kuwwatly şar bilen elýeterli

  3. Temperatura datçigi bolan Foley Kateterler peşew kateterizasiýasy wagtynda peşew çykarylýar we peşew çykarmak üçin ýa-da öt haltasyna suwuklyklar girizmek üçin, kliniki diagnozyň kömegi üçin drena during döwründe öt haltasynyň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin temperatura datçigi ulanylyp bilner.Temperatura datçigi bolan foliý kateter urologiýa, içerki lukmançylyk, hirurgiýa, akuşerçilik we ginekologiýa bölümlerinde peşewiň we dermanlaryň akmagy üçin ulanylýar.Şeýle hem kynçylyk bilen hereket etmek ýa-da düýbünden ýatmak üçin ejir çekýän hassalar üçin ulanylýar.Ulanmak aňsat, öndürijilikde ygtybarly we gahar-gazapsyz.

 • Foli Uretral Kateter 100% Silikon Foli Ballon Kateter

  Foli Uretral Kateter 100% Silikon Foli Ballon Kateter

  “Lateks Free” kateterine mätäç näsag üçin alternatiw, oňat biokompatisiýa bilen 1,100% silikon

  2. Süýdükde saklanmagyň iň köp wagty 28 günden köp bolmaly däldir

 • v Erkek Nelaton Aralyk Uretral Kateter

  v Erkek Nelaton Aralyk Uretral Kateter

  Nelaton Kateter - Siýdigiň gysga möhletli akmagy üçin ulanylýan çeýe turba (kateter).Foli kateterinden tapawutlylykda, Nelaton kateteriniň ujunda şar ýok we şonuň üçin situada birkemsiz galyp bilmeýär.Nelaton kateterini peşew çykaryş ýa-da Mitrofanoff arkaly öt halta salyp bolýar.Ricaglamak we ýerli anestezik hökmany.Nelaton kateter üçin iň köp ulanylýan materik aralyk öz-özüni kateterizasiýa etmekdir.

 • Foley kateter üçin Spigot Spigot Kateter

  Foley kateter üçin Spigot Spigot Kateter

  Spigot, şepagat uýalary amallary wagtynda arassaçylyk bilen kateterleriň akymyny bes etmek üçin ulanylýar.Siýdigiň peşewde ýygnanmagyna rugsat bermek üçin gysga wagtlap kateteriň oturgyjy üçin ulanylýan çozmaz.

  Spigot, peşew çykaryjy peşew ýollarynyň ýokançlygynyň öňüni almak üçin peşew çykaryjy kateteriň zeýkeş mazmunyny möhürlemek üçin niýetlenendir.

 • Foli Kateter eýesi Kateteriň aýak zolaklary

  Foli Kateter eýesi Kateteriň aýak zolaklary

  Bir ululyk foleý kateterleriň ähli görnüşlerine laýyk gelýär

  Uzaldylan material adaty gündelik işlemäge, näsagyň durmuşa bolan ynamyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär

  Lateksiz

 • Ykdysady peşew çykaryjy halta Ykdysady peşew haltasy

  Ykdysady peşew çykaryjy halta Ykdysady peşew haltasy

  Siýdik sumkasy lukmançylyk derejesinde PVC, PE, PP, HDEP we ABS-den ýasalýar.Ol sumka, birleşdiriji turba, aşaky birleşdiriji, aşaky rozetka we tutawaçdan ybarat.

  1.Siýdigiň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň

  2. Smoothumşak we turba çydamly turba

 • Lukmançylyk ýönekeý lýuks peşew haltasy

  Lukmançylyk ýönekeý lýuks peşew haltasy

  1. Howpsuz peşew almak üçin gereksiz nusga porty bilen

  2. Siýdigiň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň

 • Lýuks peşew drena Bag sumkasy, refleksiýa garşy klapan

  Lýuks peşew drena Bag sumkasy, refleksiýa garşy klapan

  1. Howpsuz peşew almak üçin gereksiz nusga porty bilen

  2. Anti-refleks kamerasy akymyň öňüni almak, arka akymyny azaltmak we näsaglaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin mehaniki bölekler bolmazdan refleks goragyny üpjün edýär.Çygly däl howa süzgüji, wakuum hereketleriniň öňüni almaga we zeýkeşleri ýeňilleşdirmäge kömek edýär

 • Siýdik ölçeg drena Bag sumkasy peşew ýygnamak sumkasy

  Siýdik ölçeg drena Bag sumkasy peşew ýygnamak sumkasy

  1.Siýdik çykaryşyny takyk ölçemek üçin Meter Box bilen.Adatça agyr kesel we hirurgiki hassalarda ulanylýar

  2. Anti-refleks kamerasy akymyň öňüni almak, arka akymyny azaltmak we näsaglaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin mehaniki bölekler bolmazdan refleks goragyny üpjün edýär.Çygly däl howa süzgüji, wakuum hereketleriniň öňüni almaga we zeýkeşleri ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

 • Göçme hassahananyň peşew çykaryjy aýak sumkasy

  Göçme hassahananyň peşew çykaryjy aýak sumkasy

  1.Bir goşmaça elastik gaýyşlar bilen budda daňmak üçin amatly, her halta öňünden birikdirilen lateks - mugt elastik gaýyşlar bilen

  2. Dokalmadyk arka tarapy bar, hassanyň rahatlygyny ýokarlandyryň

  3.Siýdik haltasy uzak wagtlap düşekde çynlakaý we oňaýsyz hassany peşew ýygnamak üçin ulanylýar.Drena tube turbasyndan gorag depesini çekiň we nelaton kateter bilen birikdiriň.Asyjy we deşik gözleri bilen sumkany hassalaryň düşeginde asandan soň ulanmaga taýýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2