page_banner

habarlar

Ikonik Ambu sumkasy doglan gününi belleýär: 65 ýyl ömri tygşytlamak

Ambu sumkasy, ilkinji jogap berenleriň alyp barýan adaty toplumynyň bir bölegi bolan öz-özüni çişirýän el bilen reanimasiýa enjamyny kesgitlemek üçin geldi.“Gereksiz enjam bölegi” diýlip atlandyrylýan Ambu sumkasy tiz kömek ulaglarynda we hassahanalarda, ER-den OR-a çenli we beýleki ýerlerde bolýar.Simpleönekeý, ulanmaga aňsat bolan bu enjam, howany ýa-da kislorody öýkeniň içine itekleýän el bilen reanimatorlar bilen manydaş, bu hassany “baglamak” diýlip atlandyrylýar.Ambu sumkasy batareýa ýa-da kislorod üpjünçiligi bolmazdan işleýän ilkinji reanimator.

"Ambu sumkasy bazara ilkinji gezek çykandan soň alty onýyllykdan gowrak wagtyň içinde ýüze çykýan saglyk adatdan daşary ýagdaýlary çözmek üçin möhüm gural bolup galýar" -diýdi.“COVID-19 global pandemiýa ýüze çykanda, Ambu Bags dünýädäki reanimasiýa bölümlerinde hemişelik hatara öwrüldi.Şeýle hem, “Ambu Bags” opioid krizisinde aşa köp dozada pida bolanlary dikeltmäge kömek etmek üçin täze maksat gazandy. ”

Ambu sumkasy Europeewropada işlenip düzüldi we doktor Ing tarapyndan oýlanyp tapyldy.Ambunyň düýbüni tutujy Holger Hesse we anesteziolog Henning Ruben.Hesse we Ruben poliomielit epidemiýasyndan Daniýanyň weýran bolandygyny we hassahanalaryň lukmançylyk hassalaryna, meýletinçilere we garyndaşlaryna bil baglap, gije-gündiziň dowamynda näsaglary el bilen şemallatmak üçin bu pikiri orta atdylar.Bu el bilen işleýän howa geçirijiler kislorod çeşmesini talap edýärdi we ýük awtoulag sürüjileriniň iş taşlamagy Daniýanyň hassahanalaryna kislorodyň iberilmegine päsgelçilik döredýär.Keselhanalarda hassalary kislorodsyz şemallaşdyrmagyň usuly gerekdi we el bilen reanimasiýa öwrülişigi bolan Ambu sumkasy dünýä indi.

1956-njy ýylda işe girizilenden soň, Ambu sumkasy lukmançylyk jemgyýetiniň aňyna girdi.Hakyky durmuş krizislerinde, lukmanlar, şepagat uýalary, dem alyş terapewtleri ýa-da ilkinji jogap berenler el bilen reanimasiýa zerur bolanda, “Greýiň anatomiýasy”, “19-njy wokzal” we “Jaý” ýaly teleýaýlym görkezişlerinde bolsun, Ambu olaryň adydyr. gygyr.

Häzirki wagtda Ambu sumkasy ilkinji gezek oýlanyp tapyşy ýaly möhüm bolup galýar.Enjamyň kiçi göwrümi, göterijiligi, ulanmagyň aňsatlygy we giň elýeterliligi, her bir lukmançylyk we adatdan daşary ýagdaý üçin hökmany enjam bolup galmagyny üpjün edýär.Mannual Resuscitator (19)


Iş wagty: Iýun-14-2022