sahypa_banner

habarlar

Iconic Ambu sumkasy doglan gününi belleýär: 65 ýyl ömri tygşytlamak

Ambu sumkasy, ilkinji jogap berenler tarapyndan göterilýän adaty toplumyň bir bölegi bolan öz-özüni çişirýän el bilen reanimasiýa enjamyny kesgitlemek üçin geldi.“Gereksiz enjam bölegi” diýlip atlandyrylýan Ambu sumkasy tiz kömek ulaglarynda we hassahanalarda, ER-den OR-a çenli we beýleki ýerlerde bolýar.Bu ýönekeý, ulanmaga aňsat enjam, hassany “baglamak” diýlip atlandyrylýan howany ýa-da kislorody öýkenlere iterýän el bilen reanimatorlar bilen manydaşdyr.Ambu sumkasy batareýa ýa-da kislorod üpjünçiligi bolmazdan işleýän ilkinji reanimator.

Ambunyň satuw anestezi boýunça wise-prezidenti Allan Jensen: "Bazara ilkinji gezek çykandan alty on ýyldan gowrak wagt geçensoň, Ambu sumkasy ýüze çykýan saglyk adatdan daşary ýagdaýlary çözmek üçin möhüm gural bolup galýar" -diýdi.“COVID-19 global pandemiýa ýüze çykanda, Ambu Bags dünýädäki reanimasiýa bölümlerinde birinji hatara öwrüldi.Şeýle hem, Ambu Bags, opioid krizisinde aşa köp dozada pida bolanlary janlandyrmaga kömek etmek üçin täze maksat gazandy. "

Ambu sumkasy Europeewropada işlenip düzüldi we doktor Ing tarapyndan oýlanyp tapyldy.Ambunyň esaslandyryjysy Holger Hesse we anesteziolog Henning Ruben.Hesse we Ruben poliomiýelit epidemiýasy sebäpli Daniýanyň weýran bolandygyny we hassahanalaryň lukmançylyk okuwçylaryna, meýletinçilere we garyndaşlaryna bil baglap, hassalary gije-gündiziň dowamynda el bilen şemallatmak üçin bu pikiri orta atdylar.Bu el bilen howa geçirijiler kislorod çeşmesini talap edýärdi we ýük awtoulag sürüjileriniň iş taşlamagy Daniýanyň keselhanalaryna kislorodyň iberilmegine päsgelçilik döretdi.Keselhanalarda näsaglary kislorodsyz şemallaşdyrmagyň usuly gerekdi we el bilen reanimasiýa öwrülişigi bolan Ambu sumkasy dünýä indi.

1956-njy ýylda işe girizilenden soň, Ambu sumkasy lukmançylyk jemgyýetiniň aňyna girdi.Hakyky durmuş krizislerinde, hassahanalaryň filmlerinde ýa-da “Greýiň anatomiýasy”, “19-njy wokzal” we “Jaý” ýaly teleseriallarda bolsun, lukmanlar, şepagat uýalary, dem alyş terapewtleri ýa-da ilkinji jogap berenler el bilen reanimator gerek bolsa, Ambu olaryň adydyr. gygyr.

Häzirki wagtda Ambu sumkasy ilkinji gezek oýlanyp tapyşy ýaly möhüm bolup galýar.Enjamyň kiçi göwrümi, göterijiligi, ulanmagyň aňsatlygy we giň elýeterliligi, her bir lukmançylyk we adatdan daşary ýagdaý üçin hökmany enjam bolup galmagyny üpjün edýär.Mannual reanimator (19)


Iş wagty: Iýun-14-2022