page_banner

önümleri

 • Tracheostomy Tube Holder,Holder for tracheostomy tube

  Trakeostomiýa turbasynyň eýesi, trakeostomiýa turbasynyň saklaýjysy

  “Velcro” belliklerini ygtybarly we ulanmak aňsat, trakeostomiýa turbasynyň flanes uçlarynyň islendik ululygyna laýyk gelýär

  Çaga lukmanlaryndan başlap ululara çenli hassalaryň köpüsine laýyk gelýän uzynlyk

  Lateksiz

 • First-Aid Medical PVC Silicone Laryngeal Mask Airway LMA

  Ilkinji kömek lukmançylyk PVC Silikon Laryngeal Mask Airway LMA

  Düwürtik maskasy ýüz maskasy bilen endotracheal turbanyň arasyndaky köprini üpjün etmek üçin emele geldi.Düwürtik maskasy howa çalşygyny, kislorodlaşdyrmagy we anesteziki gazlary dolandyrmagy üpjün etmek üçin girizilýär.Facemask we ET turbasyna alternatiwa hökmünde ulanylýar.Laryngeal maskasynyň ulanylyşy çalt ösýär, esasanam ambulatoriýa amallary üçin meşhur, trakeal inkubasiýa edilmez.

 • Disposable Medical Anesthesia Epidural Needle

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk anestezi epidural iňňesi

  Epidural iňňe we kateter goýmak hassanyň oturýan ýa-da gapdal ýagdaýynda ýerine ýetirilip bilner.Epidural anestezi ýerine ýetirmekde üstünlik gazanmagyň açary bolan orta hatary kesgitlemek, hassanyň oturmagy bilen, esasanam dykyz temada has aňsat bolýar.Epidural iňňäni sefaladyň egrilen ujy bilen subkutan dokumalara ýerleşdiriň.Epidural iňňe we kateter goýmak hassanyň oturýan ýa-da gapdal ýagdaýynda ýerine ýetirilip bilner.

   

 • Quincke/Pencil-point Spinal Needle

  Quincke / Galam nokady oňurga iňňesi

  Oňurgaly iňňe kontaktlaryndan soň dura deşilýär we ep-esli mukdarda opioid sanjym edilýär, ep-esli simpatiki blokadasyz we aşaky bölekleriň ep-esli motor ysmazy bolmazdan analjeziýa üpjün edilýär.Oňurgaly iňňäniň iki görnüşi bar, ýagny çeňňek ujy we galam ujy.

 • Anesthesia Mini Pack Combined Spinal and Epidural Kit

  Anesteziýa mini paketi oňurga we epidural toplumy

  Anesteziýa mini paketi kliniki hirurgiýada hassanyň epidural nerw bloky ýa-da subarahnoid üçin ulanylýar we guramalaryň arasynda ýiti örtük.Aşakdaky deşiklere garşylyk we korpusdaky bellikler ýerleşişi has takyklaşdyrýar.

  Anesteziýa kiçi paketleri ýumşak ujy / adaty kateterlerden ybarat we ýapyk ujy we gapdal deşikleri bilen enjamlaşdyrylan epidural anestezi üçin ulanylýar.

 • PVC, Reinforced, Oral/Nasal Endotracheal Tube

  PVC, Güýçlendirilen, Agyz / Burun Endotracheal Tube

  Güýçlendirilen trakeal intubasiýa turbasynyň içinde ýokary güýçli gysyş çeşmesi bar, näsagyň duruşy näçe üýtgese-de, intubasiýa turbasyny ýykmaz ýa-da deformasiýa etmez.Esasanam käbir duruş operasiýasy, meýilli ýagdaý ýa-da arka operasiýasy üçin amatly, turba diwarynyň burulmazlygy ýa-da deformasiýa edilmezligi üçin goldaw bolup biler.

 • Endotracheal tube, Tracheal tube, ETT

  Endotracheal turba, Trakeal turba, ETT

  Endotracheal Tube, açyk howa ýoluny saklamak üçin agzyň ýa-da burnuň üsti bilen hassanyň trahahasyna salnan enjamdyr.Näsaga anesteziki gazlaryň ýa-da howanyň iberilmegine kömek etmek üçin ulanylýar.Endotracheal turba bilen howa ýoluna gözegçilik etmek, adatça, “Altyn standart” hasaplanýar.Endotracheal turbalar patent howa ýoluny döretmek we goldamak we kislorod bilen kömürturşy gazynyň ýeterlik çalşylmagyny üpjün etmekden ybaratdyr.

 • Endotracheal tube with Evacuation lumen

  Ewakuasiýa lýumeni bilen endotracheal turba

  Ewakuasiýa lýumeni bolan endotracheal turba, trahýanyň agyz / burun içegesi bilen howa ýollaryny dolandyrmak we subglottiki giňişligi ewakuasiýa etmek ýa-da drena for etmek üçin görkezilýär.

  Dem alyş ýollary, gyjyndyrmalar bilen örtülen adamyň dem alyş ýoly we daşarky howanyň adam bedenine girmegi we çykmagy üçin derweze.Daşarky dünýäden gelýän howany nemlendirmek we gyzdyrmak üçin mukamy bölüp çykarýar.

 • Tracheostomy tube cuffed, uncuffed

  Trakeostomiýa turbasy gysylan, gysylmadyk

  Trakeostomiýa turbalary polo positiveitel basyşly howa çalşygyny dolandyrmak, patent howa ýoluny üpjün etmek we howa ýollaryny arassalamak üçin aşaky dem alyş ýollaryna girmek üçin ulanylýar.Trakeostomiýa turbalarynyň ölçegleri içki diametri, daşky diametri, uzynlygy we egriligi bilen berilýär.Trakeostomiýa turbalaryny gysyp ýa-da ýapyp bolýar we fenestrirläp bolýar.Käbir trakeostomiýa turbalary içki kanula bilen bezelendir.Trakeostomiýa turbasy bolan näsaglara ideg edýän kliniki lukmanlar üçin dürli trakeostomiýa turba dizaýnlarynyň nuanslaryna baha bermek we näsaga laýyk gelýän turbany saýlamak möhümdir.

 • Endotracheal Intubating Stylet

  Endotracheal intubating stilet

  Inkubasiýa stili alýumin zolakdan we daşarky turbadan durýar.Daşky ýeň PVX materialdan ýasalýar.Intubasiýa stili, intubasiýany ýeňilleşdirmek üçin klinikada şekillendirmek üçin ulanylýar.Gollanma simini inkubasiýa etmezden ozal endotracheal turba salyň.Intubating stili, intubasiýa üçin oňyn kömek edýär.Has kyn hassalarda ET Tube-yň ornaşdyrylmagyna kömek etmek üçin çeýe plastmassa örtükli stil.ET turbasynyň kyn intubasiýa üçin has aňsat ugrukdyrylmagyna rugsat beriň.Intubasiýa stili Endotracheal Tube ýa-da degişlilikde Reinforced Endotracheal Tube bilen bilelikde gaplanyp satylyp bilner.

 • Endotracheal/Tracheal Tube Introducer Bougie

  Endotracheal / Tracheal Tube Giriş Bougie

  Bu Endotracheal Tube Giriş (Bougie), goýmagy aňsatlaşdyrmak üçin dogry berkligi görkezýär.Ulularyň ululygy 6mm-11mm turbalara laýyk gelýär.Endotracheal Tube Giriş enjamy, hassanyň howa ýoluna birkemsiz girmek üçin hirurgiki amallarda ulanylýan dem alyş enjamydyr.“Hitec” hassanyň howa ýoluna birkemsiz girmäge mümkinçilik berýän endotracheal turba tanyşdyryjylarynyň giň toplumyny hödürleýär.Tanyşdyryjymyz berk we çeýe bolup, goýmak wagtynda iň aňsatlygy üpjün edýär.

 • Double Lumen Endobronchial Tube

  Iki gezek Lumen Endobronhial Tube

  Endobronhial turba, torak operasiýasy ýa-da reanimasiýa üçin görkezilişi ýaly bir öýkeniň inflýasiýasyna mümkinçilik berýär.Şemalladylmaly öýkenine baglylykda sag we çep Bronç-Kat görnüşi bar.Turbada mukozanyň zeperlenmegini azaltmak üçin pes basyşly trakeal we bronhial çeňňek bar.Designedörite işlenip düzülen bronhial çeňňek, süýüm-optiki bronhoskop bilen tassyklanylanda distal ujuň ýerleşmegine kömek edýär.Placerleşmäge kömek etmek üçin distal ujunda birneme egrilik bar.Şeýle hem ýerleşdirilmegini tassyklamak üçin rentgen aç-açan karinal çeňňek bar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2