sahypa_banner

önümleri

Trakeostomiýa turbasynyň eýesi, trakeostomiýa turbasynyň eýesi

gysga düşündiriş:

Ygtybarly we ulanmak aňsat “Velcro” goýmalary trakeostomiýa turbasynyň flanes uçlarynyň islendik ululygyna laýyk gelýär

Çaga lukmanlaryndan başlap ululara çenli hassalaryň köpüsine laýyk gelýän uzynlyk

Lateksiz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Saklaýjy komponentler:

- Dürli uzynlykdaky iki bölek boýun

-Welcro bellikleri.Iki gysga zolakda, biri uzyn

Boýnuň zolaklary:

Lateksiz

- Çyglylygy goraýjy örtük bilen deriniň döwülmegi howpuny peseldýär.Boýnuň gury bolmagyna, boýnuň derisiniň çişmeginiň öňüni almaga kömek ediň

- Näsagyň derisinde galyndy galdyrmaýar

-Deri üçin arassa, düşnükli we dem alýan

- Saklaýjynyň üstünde gaty plastmassa bölekleri ýok, deriniň döwülmek howpuny azaldyň

- Softumşak pagta materialy hassanyň gyjyndyrylmagyny we deriniň şikeslenmesini peseldýär, hassanyň rahatlygyny ýokarlandyrýar

- Uzaldylan material adaty gündelik işlemäge, näsagyň durmuşa bolan ynamyny artdyrmaga mümkinçilik berýär

- Çaga lukmanlaryndan başlap ululara çenli hassalaryň köpüsine laýyk gelýän uzynlyk

Welkro lentasy:

- Näsaglara trakeostomiýa turbasynyň ygtybarly ýerlerini hödürlemek üçin ýeterlik ýelim

-Welcro goýmalaryny ygtybarly we ulanmak aňsat, trakeostomiýa turbasynyň flanes uçlarynyň islendik ululygyna laýyk gelýär

- “Velcro” goýmalarynda heläkçiligiň azalmagyny azaldýan trakeostomiýa turbasynyň hereketini çäklendiriň we turbany ýerinde saklaň, turba arkaly trakeal gyjyndyrmany azaldyň we trakeal mukozanyň zeperlenmeginiň öňüni alyň.

- Stoma meýdançasyny arassa we gurak saklamaga kömek edýär we bitewi howa ýollaryny kepillendirip dikelişi güýçlendirýär

Ulanmak üçin görkezme:

1. Traheostomiýa turbasynyň flanes uçlaryna gözüňize “Velcro” goýmalaryny salyň (1-nji surat)

2. Olary epiň we zolaklara dogry düzüň (B surat).

3. Elastik gapdaldaky “Velcro” belliklerini (2-nji surat) ulanyp, kemeriň uzynlygyny sazlaň (3-nji surat).Gaýyşyň gaty berk däldigine göz ýetiriň.

4. Artykmaç kesiň (D surat)

23

Patienteke hassany ulanmak üçin

Bir gezek ulanylýar

- Ökde hünärli işgärleriň we / ýa-da taýýarlygyň gözegçiligi astynda ulanmak

- Turbanyň berkidilmeginiň ýeterlikdigini yzygiderli barlaň

- Saklaýjyny her gün ýa-da talap edilişi ýaly ýygy-ýygydan üýtgediň

-Wuwma

Traheostomiýa turbasynyň eýesi:

No.ok.

Ölçegi

Görnüşi

HTE0101A

Çaga

A

HTE0102A

Ulular

HTE0101B

S

B

HTE0102B

M

HTE0103B

L


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň