page_banner

önümleri

Bir gezek ulanylýan çaga ululary PVC silikon el bilen reanimator Ambu sumkasy

gysga düşündiriş:

“Manual Resuscitator” hassanyň dem almagyna el bilen kömek etmek üçin ulanylýan enjamdyr.Enjam köplenç kardiopulmoner reanimasiýa, emdiriş we dem alyş kömegine mätäç näsaglary hassahanalara daşamak wagtynda ulanylýar.El bilen işleýän janlandyryjy el bilen işleýän halta, kislorod rezerwuar klapany, kislorod suw howdany, kislorod gowşuryjy turba, dem almaýan klapan (balyk klapany), ýüz maskasy we ş.m. PVC-den elde işleýän halta, kislorod gowşuryjy turba we ýüz maskasy, kislorod suw howdany üçin PE, kislorod rezerwuar klapany we dem almaýan klapan üçin kompýuter.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

- Näsag klapan bilen ýüz maskasynyň arasynda çalt bogun (360 dereje) çäklendirilmedik hereket etmäge mümkinçilik berýär

- Kislorod suw howdany PE-lukmançylyk derejesidir

- Bölekleýin dem almaga el bilen kömek etmek

Önümi maksatly ulanmak

Reanimasiýa, dem alýan, huşsuz adamyň öýkenini kislorodlaşdyrmak we diri saklamak üçin polo positiveitel basyş şemalyny ulanyp, el bilen dolandyrylýan enjamdyr.Enjam köplenç kardiopulmoner reanimasiýa, emdiriş we dem alyş kömegine mätäç näsaglary hassahanalara daşamak wagtynda ulanylýar.

PVC el bilen reanimator

No.ok.

Ölçegi

HTA1401

Çaga

HTA1402

Çaga

HTA1403

Ulular

 

Silikon el bilen reanimator

No.ok.

Ölçegi

HTA1404

Çaga

HTA1405

Çaga

HTA1406

Ulular

Ulanmak üçin görkezme

-Ulanylmazdan ozal görkezmeleri, seresaplyklary we duýduryşlary okaň.

-Kislorod üpjünçiligi turbalaryny kadalaşdyrylan kislorod çeşmesine birikdiriň.

-Ylham beriji wagtynda suw howdanynyň tutuşlygyna giňelmegi we dem alyş sumkasy dem alyş wagtynda dolmagy bilen ýykylmagy üçin gaz akymyny sazlaň.

-Näsaga birikmezden ozal, kabul ediş, suw howdany we hassalyk klapanlarynyň howa çalşygy sikliniň ähli tapgyrlaryna ýol berýändigini synlap, reanimatoryň işini barlaň.

-birleşdiriji.

-Kabul edilen “Advance Cardiac Life Support” (ACLS) ýa-da howa çalşygy üçin tassyklanan edara eýeriň.

-Dem almak üçin gysýan sumkany gysyň.Dem alşyny tassyklamak üçin döşüň ýokarlanmagyna syn ediň.

-Dem almagyna ýol bermek üçin gysýan haltaňyza basyş goýberiň.Dem alşyny tassyklamak üçin döşüň ýykylmagyna syn ediň.

-Howa çalşygy wagtynda barlaň: a) Sianozyň alamatlary;b) howa çalşygynyň ýeterlikligi;ç) howa ýollarynyň basyşy;

d) ähli klapanlaryň dogry işlemegi;e) suw howdanynyň we kislorod turbalarynyň dogry işlemegi.

-Dem almaýan klapan gusmak, gan ýa-da sekresiýalar bilen hapalanmaly bolsa

howa çalşygy, enjamy hassadan aýryň we dem almaýan klapany aşakdaky ýaly arassalaň:

a) Hapalanmagy ýok etmek üçin dem almaýan klapanyň üsti bilen birnäçe ýiti dem almak üçin gysgyç sumkasyny çalt gysyň.Hapalanan zat arassalanmasa.

b) Dem almaýan klapany suwda ýuwuň we hapalanmagy ýok etmek üçin dem almaýan klapanyň üsti bilen birnäçe ýiti dem almak üçin gysgyç sumkasyny çalt gysyň.Hapalanan zat henizem arassalanmasa, reanimatory taşlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň