sahypa_banner

önümleri

Bir gezek ulanylýan çaga ululary PVC silikon el bilen reanimator Ambu sumkasy

gysga düşündiriş:

Manual Resuscitator hassanyň dem almagyna el bilen kömek etmek üçin ulanylýan enjamdyr.Enjam köplenç dem alyş kömegine mätäç näsaglary kardiopulmoner reanimasiýa, emdirmek we hassahanalara daşamak wagtynda ulanylýar.El bilen işleýän janlandyryjy el bilen işleýän halta, kislorod rezerwuar klapany, kislorod suw howdany, kislorod gowşuryjy turba, dem almaýan klapan (balyk klapany), ýüz maskasy we ş.m. el bilen işleýän halta, kislorod gowşuryjy turba we PVC-den ýasalýar. ýüz maskasy, kislorod suw howdany üçin PE, kislorod rezerwuar klapany we dem almaýan klapan üçin kompýuter.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

- Näsag klapan bilen ýüz maskasynyň arasyndaky çalt bogun (360 dereje) çäklendirilmedik hereket etmäge mümkinçilik berýär

- Kislorod suw howdany PE-lukmançylyk derejesindedir

- Bölekleýin dem almaga el bilen kömek etmek

Maksatly maksat

Reanimator, kislorodly we diri bolmagy üçin dem almaýan huşsuz adamyň öýkenini çişirmek üçin polo positiveitel basyş şemalyny ulanýan el bilen enjamdyr.Enjam köplenç dem alyş kömegine mätäç näsaglary kardiopulmoner reanimasiýa, emdirmek we hassahanalara daşamak wagtynda ulanylýar.

El bilen reanimator

Haryt

Ölçegi

Sterile

Ref.kody we görnüşi

PVC

Silikon

El bilen reanimator

Çaga

×

U010101

U010201

Çaga

×

U010102

U010202

Ulular

×

U010103

U010203

Ulanmak üçin görkezme

-Ulanmazdan ozal görkezmeleri, seresaplyklary we duýduryşlary okaň.

-Kislorod üpjünçiligi turbalaryny kadalaşdyrylan kislorod çeşmesine birikdiriň.

-Ylham beriji wagtynda suw howdany doly giňelip, dem alyş wagtynda gysylýan halta doldurylanda ýykylmagy üçin gaz akymyny sazlaň.

-Näsaga birikmezden ozal, kabul ediş, suw howdany we hassalyk klapanlarynyň howa çalşygy sikliniň ähli tapgyrlaryna ýol berýändigini synlamak bilen, has gowusy synag öýkenine birikdirilen reanimatoryň işini barlaň.

-birleşdiriji.

-Kabul edilen “Advance Cardiac Life Support” (ACLS) ýa-da howa çalşygy üçin tassyklanan edara eýeriň.

-Dem almak üçin gysýan sumkany gysyň.Dem alşyny tassyklamak üçin döşüň ýokarlanmagyna syn ediň.

-Dem almagyna ýol bermek üçin gysýan haltaňyza basyş goýberiň.Dem alşyny tassyklamak üçin döşüň ýykylmagyna syn ediň.

-Howa çalşygy wagtynda barlaň: a) Sianozyň alamatlary;b) howa çalşygynyň ýeterlikligi;ç) howa ýollarynyň basyşy;

d) ähli klapanlaryň dogry işlemegi;e) suw howdanynyň we kislorod turbalarynyň dogry işlemegi.

-Dem almaýan klapan, gus, gan ýa-da sekresiýalar bilen hapalanan bolsa

howa çalşygy, enjamy hassadan aýryň we dem almaýan klapany aşakdaky ýaly arassalaň:

a) Hapalanmagy çykarmak üçin dem almaýan klapanyň üsti bilen birnäçe ýiti dem almak üçin gysgyç sumkasyny çalt gysyň.Hapalanan zat ýok bolsa.

b) Dem almaýan klapany suwda ýuwuň we hapalanmagy çykarmak üçin dem almaýan klapanyň üsti bilen birnäçe ýiti dem almak üçin gysgyç sumkasyny çalt gysyň.Hapalanan zat henizem arassalanmasa, reanimatory taşlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň