page_banner

önümleri

Bir gezek ulanylýan PVC lukmançylyk rektal turbasy

gysga düşündiriş:

Dik gönüburçly turba, hroniki we beýleki usullar bilen ýeňilleşdirilmedik tekizligi ýeňletmek üçin rektuma salynýan uzyn inçe turba.

Rektal turba termini, gönüburçly şar kateterini suratlandyrmak üçin ýygy-ýygydan ulanylýar, ýöne birmeňzeş zat däl.Bularyň ikisi-de gönü içege, käbiri içki içege çenli salynýar we gaz ýa-da zyňyndylary ýygnamaga ýa-da çykarmaga kömek edýär.

Saýlanan bejeriş bejergisi näsaglaryň ýagdaýyna esaslanmalydyr we rektal dekompressiýa turbasy anastomotik syzmagyň we bejerginiň ýüze çykmagyny azaltmak üçin täsirli bolupdyr.

Düwürtigi aýyrmak üçin gönüburçly turba ýa-da garyn üstündäki çygly ýylylyk täsirli bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Tube:

-Sumşak ýer we uç, hassanyň sazlaşykly bolmagy üçin atrawmatiki goýulmaga mümkinçilik berýär (goýulmazdan ozal turba çalmaly)

-Distal uç ujy bilen, atrawmatiki,

-Rentgen çyzygy bilen elýeterli

-Kateriýa DEHP ýa-da DEHP MUGT bolup biler

-Rektal turba aşaky içegelerden gazy çykarmaga ýa-da içege maddalaryny aýyrmaga, içegäniň agyr gazyndan we daşlaşmagyndan ejir çekýän hassalarda, gaz dermanlary, maşklar we beýleki bejeriş serişdeleri ýeterlik netijesiz tükenende ulanylýar.

Gapdal gözler:

-Güýçli emele gelen we az trawma

- Has uly diametrler akym tizligini ýokarlandyrýar

Çig mal:

- Yssyz we ýumşak lukmançylyk derejeli PVC hassalara iň ýokary howpsuzlygy we rahatlygy getirýär

- “DEHP bilen” görnüşi we “DEHP mugt” görnüşi opsiýalar üçin elýeterlidir

Baglaýjy we görnüşleri:

- Çalt ululygy kesgitlemek üçin reňkli kodlanan birleşdirijiler

Spesifikasiýa

Rektal turba

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamagy

HTD1218

18

Gyzyl

HTD1220

20

Sary

HTD1222

22

Gyrmyzy

HTD1224

24

Goýy gök

HTD1226

26

Ak

HTD1228

28

Goňur ýaşyl

HTD1230

30

Kümüş çal

HTD1232

32

Goňur

HTD1234

34

Goňur ýaşyl

HTD1236

36

Açyk ýaşyl


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň