sahypa_banner

önümleri

Lukmançylyk ýönekeý lýuks peşew haltasy

gysga düşündiriş:

1. Howpsuz peşew almak üçin gereksiz nusga porty bilen

2. Siýdigiň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Giriş turbasy:

Surfaceer ýüzüne we kinklere çydamly

- Uzynlygy 90 sm, isleg boýunça beýleki uzynlyklar

- Konus birleşdirijisi bilen, zeýkeş kateterlerine aňsat we berk baglanyşyk üpjün ediň

- Howpsuz peşew almak üçin gereksiz nusga porty bilen

- gysgyç ýok

- Asma ýok

- Damja kamerasy ýok

Çykyş:

- Push-Pull rozetkasy, nurbat klapan we T klapan bilen elýeterli

-Push-Pull valve / Nurbat klapan: aňsat boşatmak we iň az dökülmek üçin

-T klapan: bir elli halta drena easyy üçin

Torba:

- Siýdiniň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň

- Uçurym tereziler bilen çap edildi

- Ak ýa-da aç-açan reňk

- Adaty ulanmak üçin 2000ml sumka kuwwaty

Spesifikasiýa

Pleönekeý lýuks peşew haltasy

No.ok.

Çykyş

Torbanyň kuwwaty

Turbanyň uzynlygy (sm)

HTB1124

Klapan iteklemek

2000 ml

90 / beýlekiler

HTB1125

Buraw klapan

2000 ml

90 / beýlekiler

HTB1126

T klapan

2000 ml

90 / beýlekiler

Ulanmak üçin görkezme

1. Bukjany açyň we paketden peşew haltasyny aýyryň

2. Siýdik haltasyny düşegiň aýagynyň aşagyndan asyň we aňsat akym üçin birleşdiriji turbany ýerleşdiriň

3. Baglaýjy turbany düşek gysgyjy bilen berkidiň

4. Birikdirijini peşew kateteriniň zeýkeş huni bilen birikdiriň

5. Siýdik haltasyny çalyşyň

- häzirki ulanylýan peşew haltasyny aýyryň

- şlangyň gysgyjyny ýapyň

- peşew kateteriniň zeýkeş mazmunyny süpüriň

- beýleki peşew haltasyny peşew kateteriniň zeýkeş huni bilen birleşdiriň.

6. Siýdigi hajathana çykarmak üçin aşaky rozetkany açyň.Mukdaryny hasaba almak zerur bolsa, peşewi şu maksat bilen üpjün edilen gaba guýuň, mukdaryny ýazyň we peşewi hajathana taşlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň