sahypa_banner

önümleri

Göçme hassahananyň peşew çykaryjy aýak sumkasy

gysga düşündiriş:

1.Bir goşmaça elastik gaýyşlar bilen budda daňmak üçin amatly, her halta öňünden birikdirilen lateks - mugt elastik gaýyşlar bilen

2. Dokalmadyk arka tarapy bar, hassanyň rahatlygyny ýokarlandyryň

3.Siýdik haltasy uzak wagtlap düşekde çynlakaý we oňaýsyz hassany peşew ýygnamak üçin ulanylýar.Drena tube turbasyndan gorag depesini çekiň we nelaton kateter bilen birikdiriň.Asyjy we deşik gözleri bilen sumkany hassalaryň düşeginde asandan soň ulanmaga taýýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Giriş turbasy:

- surfaceüzüň tekiz we kinklere çydamly

- Talap boýunça elýeterli turba uzynlygy

- Basgançakly konus birleşdirijisi bilen, zeýkeş kateterlerine aňsat we berk baglanyşyk beriň

Çykyş:

- Push-Pull rozetkasy, nurbat klapan we T klapan bilen bar

- Push-Pull klapan / nurbat klapan: aňsat boşamak we iň az dökülmek üçin

- T klapan: bir elli halta drena easyy üçin

Torba:

- Siýdigiň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň

- Uçurym tereziler bilen çap edildi

- Ak ýa-da açyk reňk

- 500/5050 / 1000ml sumkanyň kuwwaty

- Her halta öňünden birikdirilen lateks - mugt elastik gaýyşlar bilen, goşmaça elastik gaýyşlar bilen budda daňmak üçin amatly.

Spesifikasiýa

No.ok.

Çykyş

Torbanyň kuwwaty

Aýratynlyklary

HTB1201

Klapan / nurbat klapan we T klapan

500 ml

A görnüşi

① Lukmançylyk derejeli PVC

Fast Berkidilen gaýyşlar bilen

HTB1202

Klapan / nurbat klapan we T klapan

750 ml

HTB1203

Klapan / nurbat klapan we T klapan

1000 ml

HTB1204

Klapan / nurbat klapan we T klapan

500 ml

B görnüşi

Back Dokalmadyk arka tarapy

SilSilikon turbasy bilen öwrüm klapany bilen

HTB1205

Klapan / nurbat klapan we T klapan

750 ml

HTB1206

Klapan / nurbat klapan we T klapan

1000 ml

HTB1207

Klapan / nurbat klapan we T klapan

500 ml

C görnüşi

Üç otag

Back Dokalan arka tarapy

HTB1208

Klapan / nurbat klapan we T klapan

750 ml

HTB1209

Klapan / nurbat klapan we T klapan

1000 ml

- Dokalmadyk Yzky tarapda bar, hassanyň rahatlygyny ýokarlandyryň.

Ulanmak üçin görkezme

1. Bukjany açyň we paketden peşew haltasyny aýyryň

2. Siýdik haltasyny düşegiň aýagynyň aşagyndan asyň we aňsat akym üçin birleşdiriji turbany ýerleşdiriň

3. Baglaýjy turbany düşek gysgyjy bilen berkidiň

4. Birikdirijini peşew kateteriniň zeýkeş huni bilen birikdiriň

5. Siýdik haltasyny çalyşyň

- häzirki ulanylýan peşew haltasyny aýyryň

- şlangyň gysgyjyny ýapyň

- peşew kateteriniň zeýkeş mazmunyny süpüriň

- beýleki peşew haltasyny peşew kateteriniň zeýkeş huni bilen birikdiriň

6. Siýdigi hajathana çykarmak üçin aşaky rozetkany açyň.Mukdaryny hasaba almak zerur bolsa, peşewi şu maksat bilen üpjün edilen gaba guýuň, mukdaryny ýazyň we peşewi hajathana taşlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň